Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data

Bakgrunnen for prosjektet er et stort behov for å videreutvikle lagringstjenester for klienter, spesielt for mobile enheter og laptoper, men også for å gi en god og langsiktig tjeneste for dokumentlagring for brukere av stasjonære maskiner. Vi ser også for tiden en stor etterspørsel etter slike tjenester, både internt på USIT, men også fra andre interessenter.

Formålet med prosjektet er å gi en sammenfatning av problemstillinger, en anbefaling og beslutningsgrunnlag for videre strategi rundt lagringtjenester for sluttbrukere, med fokus på filsynkroniseringstjenester, nå og i et 3 - 5 års perspektiv. Dette for å gi et helhetlig perspektiv på fagområdet området, slik at USIT kan utvikle best mulig tjenester på området i fremtiden. Funksjonelle krav for brukerne er viktigste måleparameter, deretter funksjonelle behov for effektiv klientdrift, samt at en ny løsning må kunne leve sammen med eksisterende løsninger.

Fillagring og synkronisering er en viktig komponent i mange forskjellige typer systemer, og prosjektet vil bidra til at man utvikler helhetlige løsninger. Dette betyr ikke at vi må ha en felles løsning som skal betjene alle plattformer, men at sammensetningen av løsninger må kunne ivareta alle behov og at disse løsningene kan integreres med hverandre. Det kan også være slik at en plattform kan ha behov for ulike typer lagringsløsninger for å håndtere forskjellige typer data.

Konsekvensen av å ikke gjennomføre prosjektet er økt risiko for

* At vi implementerer en løsning som ikke er hensiktsmessig/funksjonell, eller en løsning som ikke dekker alle bruksområder vi er avhengige av, eller at vi får en løsning som ikke kan utvides til å dekke fremtidige behov.

Ved å gjennomføre prosjektet sikrer vi at vi ivaretar brukerens perspektiv, og vi sikrer at alle viktige behov er ivaretatt når vi går videre med utvikling av tjenester som berører området.

Avgrensninger

Prosjektet skal fokusere på klientplattformer. Det betyr at det ikke skal se på grunnleggende lagringsinfrastruktur, eller generell lagring for serverdrift. Imidlertid vil vi se servere som leverer klientprogramvare som en klientplattform i denne sammenhengen, da applikasjoner på disse opptrer veldig likt med øvrig klientprogramvare. Eksempelvis Windows Terminalservere.

En klar føring er at tilgang til egne produserte data, og mulighet til å dele disse dataene skal fungere bra uavhengig av om en plattform er driftet eller ikke. Men en driftet plattform kan ha mer funksjonalitet. For eksempel er indeksering av data en tjeneste som lettere leveres på driftede plattformer. Og tilgang til enkelte typer data kan kreve at klienten kjører kryptering, 2-faktor autentisering, "sandboxing" eller andre teknologier for å beskytte mot datalekkasje.

Mandatet inneholder en forhåndsdefinert tabell for behovsanalyse. Dersom det oppstår behov for å endre hvordan denne er sammensatt kan dette endres ved vedtak i styringsgruppen.

Resultatmål og leveranse

Prosjektet leverer en prosjektrapport som skal svare på:

  1. Med bakgrunn i alle interessenters behov, samt sikkerhets/risikovurderinger: En beskrivelse av de ulike problemstillingene per i dag, og på noe lenger sikt. Beskrivelse av ulike brukergrupper, klasser av data, ulike plattformer, og beskrivelse av behovet for de ulike gruppene. Tabellen under skal benyttes for behovsanalyse på klientene.
  2. Anbefale løsninger på feltet på kort sikt, samt skissere en mulig retning på lengre sikt. Prosjektet kan levere anbefalinger om konkrete løsninger, men det er sannsynlig at man ikke klarer å løse alle problemer med én løsning med en gang. Vel så viktig blir det derfor å gi en anbefaling for hvilke problemstillinger vi bør løse først, med skisse for løsning på disse, samt en anbefaling for videre arbeid på området.
Publisert 30. jan. 2015 14:02 - Sist endret 3. jan. 2022 11:00