Prosjektmandat

Prosjektnavn

Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data

Roller

Oppdragsgiver

Kjetil Otter Olsen Underdirektør for IT-Drift

Prosjekteier ved USIT

Anders Vinger seksjonsleder klientnær drift

Styringsgruppe

Seksjonslederne i drift.

Prosjektleder

Ketil Klepsvik

Prosjektdeltakere

Anders Bruvik KD/MLM

Øyvind Sørbye fra SV-IT

Safet Amedov fra GD/BSD

Fredrik Wilhelmsen fra KD/GDW

Listen over deltakere i prosjektet kan bli justert noe.

Andre aktører

Prosjektet skal sørge for å kartlegge flest mulig behov og prolemstillinger knyttet til området, og bør derfor ha dialog med et bredt utvalg interessenter innen drift, utvikling, lokal-it og sluttbrukersegmentet.

Bakgrunn og begrunnelse

Bakgrunnen er et stort behov for å videreutvikle lagringstjenester for klienter, spesielt for mobile enheter og laptoper, men også for å gi en god og langsiktig tjeneste for dokumentlagring for brukere av stasjonære maskiner. Vi ser også for tiden en stor etterspørsel etter slike tjenester, både internt på USIT, men også fra andre interessenter.

Formål

Formålet med prosjektet er å gi en sammenfatning av problemstillinger, en anbefaling og beslutningsgrunnlag for videre strategi rundt lagringtjenester for sluttbrukere, med fokus på filsynkroniseringstjenester, nå og i et 3 - 5 års perspektiv. Dette for å gi et helhetlig perspektiv på fagområdet området, slik at USIT kan utvikle best mulig tjenester på området i fremtiden. Funksjonelle krav for brukerne er viktigste måleparameter, deretter funksjonelle behov for effektiv klientdrift, samt at en ny løsning må kunne leve sammen med eksisterende løsninger.

Fillagring og synkronisering er en viktig komponent i mange forskjellige typer systemer, og prosjektet vil bidra til at man utvikler helhetlige løsninger. Dette betyr ikke at vi må ha en felles løsning som skal betjene alle plattformer, men at sammensetningen av løsninger må kunne ivareta alle behov og at disse løsningene kan integreres med hverandre. Det kan også være slik at en plattform kan ha behov for ulike typer lagringsløsninger for å håndtere forskjellige typer data.

Konsekvensen av å ikke gjennomføre prosjektet er økt risiko for

* At vi implementerer en løsning som ikke er hensiktsmessig/funksjonell, eller en løsning som ikke dekker alle bruksområder vi er avhengige av, eller at vi får en løsning som ikke kan utvides til å dekke fremtidige behov.

Ved å gjennomføre prosjektet sikrer vi at vi ivaretar brukerens perspektiv, og vi sikrer at alle viktige behov er ivaretatt når vi går videre med utvikling av tjenester som berører området.

Avgrensninger

Prosjektet skal fokusere på klientplattformer. Det betyr at det ikke skal se på grunnleggende lagringsinfrastruktur, eller generell lagring for serverdrift. Imidlertid vil vi se servere som leverer klientprogramvare som en klientplattform i denne sammenhengen, da applikasjoner på disse opptrer veldig likt med øvrig klientprogramvare. Eksempelvis Windows Terminalservere.

En klar føring er at tilgang til egne produserte data, og mulighet til å dele disse dataene skal fungere bra uavhengig av om en plattform er driftet eller ikke. Men en driftet plattform kan ha mer funksjonalitet. For eksempel er indeksering av data en tjeneste som lettere leveres på driftede plattformer. Og tilgang til enkelte typer data kan kreve at klienten kjører kryptering, 2-faktor autentisering, "sandboxing" eller andre teknologier for å beskytte mot datalekkasje.

Mandatet inneholder en forhåndsdefinert tabell for behovsanalyse. Dersom det oppstår behov for å endre hvordan denne er sammensatt kan dette endres ved vedtak i styringsgruppen.

Resultatmål og leveranser

Prosjektet leverer en prosjektrapport som skal svare på:

  1. Med bakgrunn i alle interessenters behov, samt sikkerhets/risikovurderinger: En beskrivelse av de ulike problemstillingene per i dag, og på noe lenger sikt. Beskrivelse av ulike brukergrupper, klasser av data, ulike plattformer, og beskrivelse av behovet for de ulike gruppene. Tabellen under skal benyttes for behovsanalyse på klientene.
  2. Anbefale løsninger på feltet på kort sikt, samt skissere en mulig retning på lengre sikt. Prosjektet kan levere anbefalinger om konkrete løsninger, men det er sannsynlig at man ikke klarer å løse alle problemer med én løsning med en gang. Vel så viktig blir det derfor å gi en anbefaling for hvilke problemstillinger vi bør løse først, med skisse for løsning på disse, samt en anbefaling for videre arbeid på området.

Under er det lagt opp et sett tabeller som skal settes sammen til en matrise for å kartlegge og prioritere behov for serverbasert lagring av ulike typer data, som tar hensyn til ulike plattformer, grad av drift, behov for backup, tilgjengelighetsbehov, og om dataene er i kategoriene begrenset eller åpen.

 

Plattform Profildata Applikasjonskonfigurasjon Driftsdata Brukers produserte data Deling av brukers produserte data
Behovsanalyse klienter
Driftet Full Windows 3 3 3 3 3
Semidriftet Full Windows 2 1 3 3 3
Udriftet Full Windows 0 0 0 3 3
Driftet OSX          
Semidriftet OSX          
Udriftet OSX          
Driftet Linux          
Semidriftet Linux          
Udriftet Linux          
Driftet iOS          
Semidriftet iOS          
Udriftet iOS          
Driftet Android          
Semidriftet Android          
Udriftet Android          
Driftet Windows Mobile          
Semidriftet Windows Mobile          
Udriftet Windows Mobile          
Driftet Windows RT          
Semidriftet Windows RT          
Udriftet Windows RT          
Windows Terminalserver          
           

Tabellforklaring

  • 0 betyr ikke viktig eller irrelevant
  • 1 betyr kjekt å ha men ikke forventet
  • 2 betyr forventet men ikke kritisk
  • 3 betyr absolutt krav

Tallene som er fylt ut i tabellen i mandatet skal slettes, slik at prosjektet selv gjør disse vurderingene.

Profildata

Brukers ulike innstillinger, bakgrunnsbilder, fil-assosiasjoner til programvare og liknende, endringer i innstillinger på applikasjoner som bruker har gjort

Applikasjonskonfigurasjon

Forhåndsinnstillinger i applikasjoner (F.eks. oppsett mot Exchange for epost-klient, eller Norsk språk i nettleser), eller å kunne dytte ut innstillinger til klientene fra sentralt hold. Den siste er litt sær, men en kan tenke seg at enkleste måte å sentralt endre innstillinger i en applikasjon kan være å skrive til en konfigurasjonsfil for alle brukerne på en filserver.

Når det gjelder profildata og applikasjonskonfigurasjon kan en funksjon variere med tanke på om den er i den ene eller andre kategorien avhengig av plattform.

Driftsdata

Med driftsdata mener vi data vi ønsker å samle inn fra klienten, eller dytte ut til den i driftssammenheng. Dette er data brukeren selv ikke har et aktivt forhold til. Vi tror denne kolonnen er lite relevant for dette prosjektet, men vi har den med i tilfelle det skulle avdekkes behov vi ikke har tenkt på.

Brukers produserte data

For eksempel en fil produsert i SPSS

Deling av brukers produserte data

F.eks. et Excel-regneark som enkelt skal leveres videre til andre brukere.

Øvrige tabeller som kan lages og senere sammenstilles med tabellen "Behovsanalyse klienter" i en matrise for valg av løsninger

En tabell som klassifiserer ulike typer data, f.eks. åpen, begrenset og sensitiv og i hvilken grad tilgang til å lese og skrive, kun lese eller ingen tilgang, stiller krav til en driftet, semidriftet eller udriftet klientplattform. På dette området vil det være stor variasjon fra system til system, men vi vet at det vil finnes systemer som krever f.eks. kryptering av disk, mulighet for fjernsletting og sporing av enhet

Om delte data må begrenses til en gruppe eller kan deles fritt videre. Eksempelvis et viktig dokument som kun er tilgjengelig for en gruppe, hvor gruppen hindres i å dele den videre og evt. om dokumentet kun er tilgjengelig i en begrenset periode.

Hvorvidt ytterligere backup av dataene trengs.

 

Rammer

Tidsramme: Prosjektet skal være avsluttet 1. mai

Direkte kostnader: Antakelig ikke, ved behov kan prosjektet få driftsmidler til å kjøpe utstyr og testprogramvare

Timeverk/årsverk: 200-400 timer

Andre rammer: Prosjektet kan ha behov for leveranser fra driftsorganisasjonen knyttet til å sette opp testløsninger.

Hovedmilepæler og ressursestimat

M1: Godkjent mandat, prosjektplan

M2: Interessentanalyse

M3: Dataklassifisering og behovsanalyse for de ulike klientplattformene

M4: Kravspesifikasjon

M5: Plassering av ulike løsninger i matrise bygget på kravspesifikasjon

M6: Anbefaling av høyest rangerte løsning og sluttrapport

Publisert 30. jan. 2015 10:29 - Sist endret 27. feb. 2015 08:42