Innføring av system for Software Asset Management

Prosjektet skal stå for anskaffelse og deretter etablering av et system for Software Asset Management, for bedre kontroll over lisenser og lisensutgifter. Søknad om midler for å etablere slikt system ble innvilget og godkjent under Forbedringsprogrammet.

 

Bakgrunn og formål

USIT utredet behovet for Software Asset Management i et eget prosjekt, og konkluderte i sluttrapporten at dette ville gi økonomisk gevinst.

SKAIT behandlet søknad om midler til innføring, og godkjente denne som del i Forbedringsprogrammet, IT drift.

Prosjektet deles nå opp i anskaffelse av programvare og etablering av systemet med driftsrutiner og annet. Anskaffelse er et mindre preprosjekt som starter separat, mens etablering avventer oppstart av det overliggende Forbedrings-prosjektet.


Prosjektstart: Prosjektet starter opp sammen med delprosjekt for IT-drift under Forbedringsprogrammet. I forkant at dette gjøres anskaffelse av programvaren, som et preprosjekt.

Prosjektslutt: Bestemmes i forbindelse med oppstart av IT-drift, tentativt sommer 2019


Hovedleveranser:

  • Anskaffet programvare for SAM
  • Programvare installert og i drift

Konkretisering av leveransene bestemmes som del av oppstart av hovedprosjektet. Mål og avgrensninger må samordnes med overordnet plan for IT-drift i Forbedringsprogrammet. Vi antar det vil være et helhetlig blikk på arbeidsprosesser for anskaffelse, drift og forvaltning av programvare.

 


Prosjektstatus:

Anskaffelsen følger egen tidsplan.

 

Publisert 1. juni 2018 14:13 - Sist endret 12. juni 2018 10:55