Innføring av system for Software Asset Management

Prosjektet skal stå for anskaffelse og deretter etablering av et system for Software Asset Management, for bedre kontroll over lisenser og lisensutgifter. Søknad om midler for å etablere slikt system ble innvilget og godkjent under Forbedringsprogrammet.

Bakgrunn og formål

USIT utredet behovet for Software Asset Management i et eget prosjekt, og konkluderte i sluttrapporten at dette ville gi økonomisk gevinst.

SKAIT behandlet søknad om midler til innføring, og godkjente denne som del i Forbedringsprogrammet, IT drift.

Denne søknaden danner mandat for prosjektet.

Organisering og ansvar

Prosjektet legges inn som et delprosjekt i IT-drift. Anders Vinger er prosjekteier i linja og eier resultatet, mens eventuell koordinering med andre prosjekter gjøres i IT-drift.

Systemet overleveres til BNT.

Mål og ønskede gevinster

Hovedmålet er å effektivisere administrasjon knyttet til lisenshåndtering, og gi UiO bedre oversikt over sine lisenser og redusere kostnad knyttet til ubrukte lisenser. I tillegg har prosjektet et eget kvalitetsmål om bedre brukergrensesnitt for lisensbestilling.

Prosjektet skal konkret levere:

  • Installert programvare med integrasjoner
  • Oversikt over installert base (dvs installert programvare)
  • Registrert lisenser for sentral klientprogramvare
  • Rutinebeskrivelser for lisenskjøp, -installasjon, -inndragning, -flytting
  • Organisering av lisensforvaltning
  • Modell og rutiner for internfakturering
  • Klargjøre for bestillingsportal for brukere og lisensautomatikk

Avgrensninger

  • Prosjektet skal ikke registrere all programvare
  • Prosjektet skal forholde seg til lisenser, ikke installasjonsmetoder

Prosjektstatus:

Øverste linje er prioritert utført først, i det tilfelle aktivitetene ikke kan skje parallelt.

Installasjon av FNMS (SAM-programvaren) Import av installert base Registrering av eide lisenser Ny forvaltning Automatisering

FNMS installert med integrasjoner

 

Vurderinger og avgjørelser 

Windows-klienter importert Sentrale klientlisenser lagt inn Organisering

Basal selvbetjening

Nye rutiner Automatikk for frigjøring av lisenser
AppPortal installert Mac-klienter importert Utvalgte lokale lisenser lagt inn   Selvbetjening ut over basal funksjonalitet

 

Publisert 1. juni 2018 14:13 - Sist endret 5. mars 2019 09:38