Utredning anbefaling til "ny forvaltningsmodell for tjenesten UHN"

Denne utredningen har som oppgave å utrede og anbefale en fremtidig forvaltningsmodell for tjenesten University Health Network (UHN).

Beskrivelse

 


Prosjektet er foreløpig satt på vent. Se referat fra møte nr 2 i styringsgruppen for prosjektet.


 

Universitetsdirektøren har besluttet at rettighetene til tjenesten University Health Network (UHN) tilhører Det odontologiske fakultet (OD) og at tjenesten ikke skal kommersialiseres.  For å sikre forvaltningen (utvikling og drift) av UHN for OD og partnere skal det nedsettes et prosjekt som skal vurdere og anbefale en fremtidig forvaltningsmodell (utvikling og drift) for UHN ved OD.  UHN er i dette prosjektet definert som en tjeneste. Det medfører at UiO, i tillegg til ren drift av applikasjonen UHN, også skal levere support på tjenesten UHN.

Prosjektet skal vurdere og anbefale en fremtidig forvaltningsmodell for UHN. Anbefalingen skal inkludere antatt tid og ressursbruk for realisering av anbefalt løsning og fremtidige forpliktelser (både økonomiske og juridiske) som en konsekvens av anbefalingen.

Det skal også utarbeides et utkast til en fremtidig “Service Level Agreement” (SLA) for tjenesten UHN.

I prosjektmandatet er det dokumentert noen få fakta om UHN. I referater fra tidligere møter mellom TSD og UHN i 2013 og fra møte hos OD i nov 2015 er det dokumentert noen fakta om UHN. 


Formål med UHN

Det odontologiske fakultet (OD) skal ta i bruk tjenesten University Health Network (UHN) for tre formål :

  1. En tjeneste for å bistå forskere i deres kliniske forskning (dvs et forskningsverktøy)
  2. En tjeneste for å bistå forskere med administrasjon av egne prosjekter som kommer innunder loven om "medisinsk og helsefaglig forskning" (dvs et "administrativt forskningsverktøy")
  3. En tjeneste for å bistå dekan og ledelsen ved OD  for å kunne ivareta den "løpende oversikt" over forskningsprosjekter som faller  inn under helseforskningsloven (dvs et "administrativt forskningsverktøy" for ledelseoppfølging) . Kravet om løpende oversikt omtales  i UiOs kvalitetssystem for "medisinsk og helsefaglig forskning". Kvalitetssystemet er et verktøy i internkontrollarbeidet for å sikre til at alle forskningsprosjekter som faller inn under definisjonen"medisinsk og helsefaglig forskning" ved UiO gjennomføres og avsluttes i samsvar med gjeldende lovverk, helseforskningsloven og personopplysningsloven

Formål med UHN er verifisert av Pål Barkvoll, dekan OD og leder av styringsgruppen for prosjektet i møte 27 januar 2016.

Overnevnte betyr følgende (forutsatt gjennomføring av dette prosjektet og UHN blir etablert som en forvaltet tjeneste for OD): 

  • alle forskere ved OD må (om ikke annet er bestemt) registrere forskningsprosjekter som kommer innunder helseforskningsloven og personopplysningsloven i UHN for å ivareta kravene i UiO´s kvalitetssystem for "medisinsk og helsefaglig forskning"
  • ledelsen ved OD skal bruke UHN for å ivareta sine plikter ift gjeldende lovverk
  • UHN er tilgjengelig som et forskningsverktøy for alle forskere ved OD 

OD, UHN og forholdet til partnere

Beskrivelse kommer


Medisinsk og helsefaglig forskning

Forskning på helsedata er underlagt en streng lovgivning. I vurderingen og anbefaling til ny forvaltningsmodell for UHN er følgende lover, prosedyrer og begreper relevante: 

For forskning som ikke faller inn under helseforskningsloven er Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) UiOs personombud.

Omfang av vurderingene

Når utredningen (prosjektet) starter er det i utgangspunktet to alternativer for driftsmiljø. De to alternativer er innenfor driftsmiljøet til Tjenester for sensitive data (TSD) og utenfor TSD. Prosjektet legger opp til en milepælsplan som tidligst mulig leder frem til en beslutning (av styringsgruppen) om UHN skal driftes innenfor eller utenfor TSD. En beslutning som vil føre frem til et slikt valg består minimum av juridiske vurderinger, sikkerhetsmessige vurderinger og eventuelle beskrankninger av funksjonalitet et tenkt valg av driftsmiljø kan påføre UHN. 

 

Medlemmer i styringsgruppen
Styringsgruppen Enhet

professor Pål Barkvoll (OD)

Odontologisk fakultet, dekan, leder av styringsgruppen

IT-direktør Lars Oftedal

USIT

Underdirektør Johannes Falk Paulsen

Universitetsdirektørens kontor
Medlemmer i prosjektgruppen
Ressurser som må delta i utredningen Kommentarer

Thomas Berg (OD)

Ansvarlig for drift av UHN ved OD i dag. 

Espen Grøndal (USIT)

UiO sikkerhetssjef. 

Martha Felton (USIT)

USIT IT-jurist. 

Gard Thommasen (USIT)

Seksjonssjef ITF. 

professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen (OD)

Forsker OD, bruker av UHN. 

Utviklere av UHN, nettsted www.uhnsl.com 

UHN utviklere. 

Hauk Øyri (OD)

Stipendiat, bruker av UHN.

Thomas Evensen (USIT)

Ansvarlig for gjennomføring av utredningen. 

TSD tjenestegruppe

Ansvarlig for forvaltning av tjenesten TSD.

 

Publisert 27. okt. 2015 13:43 - Sist endret 1. apr. 2016 07:31