Mandat for prosjekt anbefaling til "ny forvaltningsmodell for tjenesten UHN"

Dette dokument er mandatet for forprosjkt til anbefaling om etablering av ny forvaltningsmodell for University Health Network (UHN)

Versjon 1.1 (justert etter konstituerende møte i styringsgruppen onsdag 6 januar 2016 og etter møte med styringsgruppen og prosjektgruppen onsdag 27 januar 2016).

Roller

Oppdragsgiver

Universitetsdirektøren og Det odontologiske fakultet (OD)

  Styringsgruppe

  • professor (og dekan) Pål Barkvoll (OD), leder av styringsgruppen
  • IT-direktør Lars Oftedal (USIT) - prosjekteier ved USIT
  • Underdirektør Johannes Falk Paulsen (universitetsdirektørens kontor)

  Prosjektansvarlig

  • Thomas Evensen (USIT) - ansvarlig for anbefalingen

  Prosjektgruppe

  • professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen (OD)
  • Thomas Berg (OD)
  • Espen Grøndahl (IT-sikkerhetssjef USIT)
  • Gard Thomassen (seksjonsleder IFT/USIT)
  • Martha Felton (jurist USIT)
  • TSD-tjenestegruppe ved behov
  • ressurs fra Avdeling for fagstøtte

  Andre interessenter (mulige)

  • partnere av UiO i UHN sammenheng?
  • stipendiat Hauk Øyri (OD)?
  • stipendiat Andreas Dobloug (OD)?


  Bakgrunn

  Universitetsdirektøren har besluttet at rettighetene til tjenesten University Health Network (UHN) tilhører  Det odontologiske fakultet (OD)  og at tjenesten ikke skal kommersialiseres. 

  For å sikre forvaltningen (utvikling og drift) av UHN for OD og partnere skal det nedsettes et prosjekt som skal vurdere og anbefale en fremtidig forvaltningsmodell (utvikling og drift) for UHN ved UiO. 

  UHN er i dette mandat definert som en tjeneste. Det medfører at UiO, i tillegg til ren drift av tjenesten UHN, også skal levere utvikling og support av tjenesten UHN.


  Formål med tjenesten UHN

  Det odontologiske fakultet (OD) skal ta i bruk tjenesten University Health Network (UHN) for tre formål :

  1. En tjeneste for å bistå forskere i deres kliniske forskning (dvs et forskningsverktøy)
  2. En tjeneste for å bistå forskere med administrasjon av egne prosjekter som kommer innunder loven om "medisinsk og helsefaglig forskning" (dvs et "administrativt forskningsverktøy")
  3. En tjeneste for å bistå dekan og ledelsen ved OD  for å kunne ivareta den "løpende oversikt" over forskningsprosjekter som faller  inn under helseforskningsloven (dvs et "administrativt forskningsverktøy" for ledelseoppfølging) . Kravet om løpende oversikt omtales  i UiOs kvalitetssystem for "medisinsk og helsefaglig forskning". Kvalitetssystemet er et verktøy i internkontrollarbeidet for å sikre til at alle forskningsprosjekter som faller inn under definisjonen"medisinsk og helsefaglig forskning" ved UiO gjennomføres og avsluttes i samsvar med gjeldende lovverk, helseforskningsloven og personopplysningsloven

  Formål med UHN er verifisert av Pål Barkvoll, dekan OD og leder av styringsgruppen for prosjektet i møte 27 januar 2016.

  Overnevnte betyr følgende (forutsatt gjennomføring av dette prosjektet og UHN blir etablert som en forvaltet tjeneste for OD): 

  • alle forskere ved OD må (om ikke annet er bestemt) registrere forskningsprosjekter som kommer innunder helseforskningsloven og personopplysningsloven i UHN for å ivareta kravene i UiO´s kvalitetssystem for "medisinsk og helsefaglig forskning"
  • ledelsen ved OD skal bruke UHN for å ivareta sine plikter ift gjeldende lovverk
  • UHN er tilgjengelig som et forskningsverktøy for alle forskere ved OD

  Medisinsk og helsefaglig forskning

  Forskning på helsedata er underlagt en meget streng lovgiving. I vurderingen og anbefaling til ny forvaltningsmodell for UHN er følgende lover, prosedyrer og begreper relevante: 

  For forskning som ikke faller inn under helseforskningsloven er Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) UiOs personombud.


  Formål med prosjektet

  Det er tatt beslutning om at OD i fremtiden skal bruke tjenesten UHN. Det er UiO ved OD som eier rettighetene til UHN og den videre forvaltning (utvikling og drift) skal sikres av UiO. 

  OD har fire eksterne partnere som er brukere av tjenesten UHN (se kapittel “fakta om UHN”). Eksterne partnere har egne installasjoner av UHN.

  Prosjektet skal vurdere og anbefale en fremtidig forvaltningsmodell for UHN. Anbefalingen skal inkludere antatt tid og ressursbruk for realisering av anbefalt løsning og fremtidige forpliktelser (både økonomiske og juridiske) som en konsekvens av anbefalingen.

  Det skal også utarbeides et utkast til en fremtidig “Service Level Agreement” (SLA) for tjenesten UHN.

  Avgrensing av omfang

  Det er ikke innenfor scope av dette prosjektet å vurdere funksjonaliteten i UHN og/eller komme med forslag til endringer i funksjonalitet. En eventuell diskusjon om tjenesten UHN og behov for nyutvikling må ivaretas av den enhet (OD) som er eier av UHN. Men prosjektet vil komme med en vurdering, basert på samtaler med OD, om UHN funksjonelt sett er i en produksjonsklar versjon eller ikke. 

  Det vil også bli gjennomført en teknisk vurdering av i UHN. Denne vurdering kan bety en anbefaling om utvikling av UHN for å bringe den opp til en teknisk produksjonsklar versjon.

  Dette prosjektet har ikke myndighet til å beslutte iverksetting av tiltak som en konsekvens av gjennomførte vurderinger. Det er innenfor dette prosjekts mandat å iverksette aktiviteter iht, av styringsgruppen, godkjent milepælsplan, ressursavtaler og økonomisk ramme for prosjektet.

  Dette prosjekt har heller ikke muligheten for å overprøve linjen sine beslutninger ift ressurser og prioriteringer. Prosjektet vil med sin ressursplan kommunisere et estimert behov og det er styringsgruppen sitt ansvar å eventuelt pålegge linjen og enten prioritere opp aktiviteter i dette prosjektet eller øke omfanget av uttaket dersom det er nødvendig. Prosjektet er ansvarlig for å synliggjøre for styringsgruppen eventuelle utfordringer ift ressurser og konsekvens av avvik.

  Styringsgruppens ansvar

  Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe. Styringsgruppen sitt ansvar er :

  • å ta beslutninger på bakgrunn av anbefalinger fra prosjektet
  • å gjøre nødvendige prioriteringer ift ressurser og allokering av tid og innsats i prosjektet.
  • å sørge for at prosjektet har et budsjett som er nødvendig for å gjennomføre besluttede leveranser i prosjektet

  Omfang av vurderingene

  Omfanget i vurderingene er skrevet omtrent i den rekkefølgen de bør utføres. Utkast til milepælsplan (i kapittel “Hovedmilepæler og ressursestimat”) er utarbeidet med utgangspunkt i vurdering av omfang i dette kapittel.

  Når prosjektet starter er det i utgangspunktet to alternativer for driftsmiljø. De to alternativer er enten:

  • innenfor driftsmiljøet til Tjenester for sensitive data (TSD) eller 
  • utenfor TSD.

  Forutsatt at det finnes tilstrekkelig med ressurser og midler kan UHN utvikles til en sikker nok tjeneste (iht lovens krav) uavhengig av hvor tjenesten driftes fra. En av hensiktene ved å gjennomføre denne vurderingen er å gjøre kost/nytte vurderinger og konsekvensanalyse pga anbefalt forvaltningsmodell. En anbefaling om drift innenfor TSD har flere muligheter, f.eks en installasjon av UHN pr prosjekt eller en sentral installasjon. Med utenfor TSD er det teoretisk sett to muligheter, enten innenfor UiO domenet eller utenfor. 

  En anbefaling om forvaltningsmodell av tjenesten UHN vil være sammensatt av følgende komponenter:

  • juridiske og sikkerhetsmessige vurderinger av dagens versjon av UHN
  • kost/nyttevurderinger for å ivareta lovens krav til tjenesten
  • kost/nyttevurderinger for å oppnå en effektiv og god forvaltning
  • konsekvensanalyse vurdert opp mot anbefalt forvaltningsmodell

  Prosjektet legger opp til en milepælsplan som tidligst mulig leder frem til en beslutning (av styringsgruppen) om UHN skal driftes innenfor eller utenfor TSD. En beslutning som vil føre frem til et slikt valg består minimum av juridiske vurderinger, sikkerhetsmessige vurderinger og eventuelle beskrankninger av funksjonalitet et tenkt valg av driftsmiljø kan påføre UHN. 

  Anbefaling til en fremtidig forvaltningsmodell av UHN skal som minimum inkludere (ikke uttømmende) vurderinger om følgende tema.

  Fase I av prosjektet:

  1. klassifisering av tjenesten i UHN samt lovmessige krav til sikring av tjenesten og data
   • en klassifisering av tjenesten UHN og eventuelle krav til etablering av formelle avtaler
   • en vurdering av kravene i personopplysnings (av 14 april 2000) - og helseforskningsloven (av 1 juli 2009) og hvilke konsekvenser det har for tjenesten UHN
   • en vurdering av retningslinjene (kravene) i UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning og i hvilken grad UHN oppfyller disse og hvilke konsekvenser det har for tjenesten UHN.
   • en vurdering av hvordan tjenesten UHN er ift UiOs sikkerhetshåndbok og praksis
   • en vurdering av hvordan overnevnte lovmessige og pålagte retningslinjer er ivaretatt i dagens versjon av UHN (både i UHN server og UHN klienter)
   • en vurdering om det bør gjennomføres en sikkerhetstest av tjenesten (en reell sikkerhetstest skal ikke gjennomføres i denne fasen av prosjektet)
  2. vurdering av hvor produksjonsklar tjenesten er ift funksjonalitet
   • utrede status og evt hva må til for å bringe tjenesten opp til en produksjonsklar versjon
  3. vurderinger av behov for integrasjoner mot andre systemer, både nåværende og fremtidige, eksempler er:
   • Cristin, journal- og pasientsystemer evt mot andre administrative og kliniske systemer
   • UiO infrastruktur som f.eks AD
  4. vurdering av nøkkelhåndtering i UHN (krypto)
  5. vurdering av alternative forvaltningsmodeller (utvikling og driftsmiljø)
   • økonomiske og juridiske vurderinger
   • konsekvens av krav til informasjonssikring og alternative driftsmiljø
   • tilgjengelighet og eventuelle funksjonelle begrensninger som konsekvens av driftsmiljø
   • ressursmessige vurderinger som konsekvens av driftsmiljø
  6. vurdering av teknisk status av UHN
   • vurdering av kodebasen
    • versjonskontroll
   • vurdering av driftbarheten til UHN
    • overvåking og monitorering UHN tjeneste
    • tekniske rutiner hvordan nye versjoner av både klient og server produksjonsettes
  7. vurdering av styringsmodell og prinsipper for forvaltning av UHN 
   • beslutninger, prioriteringer og utvikling av ny funksjonalitet 
   • ansvar og jussen i partnerskapet
    • hva er partnerne sitt ansvar og bidrag til UHN, både juridiske og økonomiske
    • kan noen av partnerne fremme økonomiske krav dersom SLA misligholdes (forutsatt at SLA omfatter både utvikling og drift)
    • hva er OD sitt ansvar og bidrag til UHN, både juridiske og økonomiske
    • partnerskapet og ivaretakelse av partnerskapet
   • økonomi, finansiering av UHN (både drift og utvikling)

  Fase II av prosjektet (etter beslutning om valg av driftsmiljø)

  1. vurderinger av krav som vil inngå i en SLA og forutsetninger for å kunne oppfylle SLA krav
   • krav til oppetid
   • krav til styringsmodell for UHN (se punkt om styringsmodell under fase I)
   • krav til respons og responstid ved feilsituasjoner
   • krav til kompetanse ressurser for både utvikling og drift 
   • krav til sikring av kodebase og tilgjengelighet til kodebase
  2. vurderinger av eventuelle tekniske endringer som må implementeres i UHN som konsekvens av valgt driftsmiljø
   • integrasjon mot AD
   • vurdering/testing av krav til operativsystem for klienter
    • TSD forutsetter Windows Server 2012R2 
   • nøkkelhåndtering krypto
   • kommunikasjonen mellom UHN klienter og UHN server
  3. vurdering av prosedyrekrav for utvikling og produksjonsetting av bugfixer og ny funksjonalitet 
   • akseptansetest og beslutning om nye versjoner
   • krav til test- og produksjonsmiljø

  Vekting av krav

  I prosjektet vil en rekke krav og konsekvens av kravene bli vurdert. For å kunne komme frem til en anbefalt forvaltningsmodell må flere av kravene vektes og settes opp mot hverandre. Det kan også være at noen krav må revurderes pga juridiske- og/eller økonomiske konsekvenser. 

  Prosjektgruppen har ikke myndighet eller ansvar for å ta slike beslutninger, men problemstillingene skal presenteres for styringsgruppen for anbefaling og beslutning.


  Resultatmål og leveranser

  Prosjektet skal levere en anbefaling om fremtidig forvaltningsmodell (utvikling og drift)  av UHN ved UiO for OD og dets partnere. 

  Prosjektet skal levere utkast til fremtidig SLA.


  Rammer

  Tidsramme:

  Direkte kostnader:

  Timeverk/årsverk:

  Andre rammer:

  Økonomiske rammer for:

  • USIT sitt bidrag.
  • OD sitt bidrag.
  • Dersom utviklere blir pålagt å bidra med innsats.
  • Eventuelle reise- og møteutgifter.

  Estimert budsjett for gjennomføring av prosjektet vil bli diskutert i milepæl M1.


  Hovedmilepæler og ressursestimat

  Med utgangspunkt i vurderinger av omgang til prosjektet er det utarbeidet følgende forslag til milepælsplan og ressursestimater. 

  Milepælsplan

  Milepæl Beskrivelse Kommentar

  M1

  Revisjon av milepælsplan og ressursestimater.

  Leveranse : justert milepælsplan og ressursestimater.

  Når mandat er godkjent må prosjektets plan og milepæler kommuniseres og revideres.

  M2

  Klassifisering av tjenesten UHN samt krav til sikring av både tjenesten og data. Vurdering av hvordan lovens krav (helseforskningsloven, personopplysningsloven) er i varetatt i dagens versjon av UHN. Vurdering av hvordan tjenesten UHN er ift krav i UiOs sikkerhetshåndbok og praksis 

  Leveranse : dokument som  verifiserer (bestemmer)  klassifisering av tjenesten UHN og hvordan dagens versjon av UHN ivaretar krav til informasjonssikring iht personopplysnings- og helseforskningsloven. Dokumentet vil også inneholde overordnende kost/nytte vurderinger ift drift av UHN på innsiden og utsiden av TSD.

  Leveransen er todelt.

  Første del er a: juridiske vurderinger om tjenesten UHN er omfattet av personopplysnings- og helseforskningsloven og b: en vurdering av hva lovens krav betyr for tjenesten UHN.

  Andre del er tekniske vurderinger om hvordan informasjonssikkerheten i dagens versjon av UHN er ivaretatt opp mot  kravene i personopplysnings- og helseforskningsloven og UiOs sikkerhetshåndbok.

  Vurderinger i denne milepælen kan få (vil få) store betydninger for den videre anbefaling om forvaltningsmodell av UHN.

  M3

  Vurdering av hvor produksjonsklar tjenesten er ift funksjonalitet. 

  Leveranse : overordnet gapanalyse med evt anbefaling om utvikling.

  Leveransen kan bety en anbefaling om videreutvikling av UHN. Det forutsettes at UHN vil oppnå en produksjonsklar versjon før nytt driftsmiljø etableres.

  M4

  Vurderinger av behov for integrasjoner.

  Leveranse : dokument som beskriver behov for integrasjoner med anbefaling om utvikling.

  Leveransen er primært en anbefaling om utvikling av integrasjoner. Det antas at UHN kan bringes til en produksjonsklar versjon uten disse integrasjoner og det er opp til eier av UHN å prioritere en slik utvikling. Det kan dog være at anbefaling om driftsmiljø forutsetter noe utvikling, som f.eks mot AD.

  M5

  Vurdering av nøkkelhåndtering (krypto) i UHN.

  Leveranse : dokument som beskriver nøkkelhåndtering med eventuelle anbefalinger om endringer for å ivareta krav til sikkerhet.

  Leveransen kan ha betydning for anbefaling om valg av driftsmiljø.

  M6

  Vurdering av forvaltningsmodeller for UHN og juridiske- og økonomiske konsekvenser av disse. 

  Leveranse : dokument som beskriver mulige forvaltningsmodeller og forutsetninger for anbefaling og valg.

  Leveransen kan ha betydning for anbefaling om valg av driftsmiljø. Et valg av driftsmiljø vil ha både juridiske, økonomiske og funksjonelle konsekvenser.

  M7

  Vurdering av teknisk status av UHN, både status på koden og status på driftbarhet.

  Leveranse : dokument som beskriver overnevnte med eventuell anbefaling om videreutvikling.

  Leveransen kan ha betydning for anbefaling om valg av driftsmiljø.

  M8

  Vurdering av styringsmodell og prinsipper for forvaltning av UHN.

  Leveranse : dokument som anbefaler styringsmodell for UHN. 

  Leveransen er viktig ift etablering av en UiO UHN tjeneste. Den vil ha stor betydning for hvordan en anbefalt SLA vil bli utformet.

  M9

  SLA krav.

  Leveranse : anbefaling om SLA ift anbefalt styringsmodell og anbefalt driftsmiljø.

  Leveransen er viktig ift etablering av en UiO UHN tjeneste. Dette er første leveranse etter at prosjektet har levert anbefaling om valgt forvaltningsmodell til styringsgruppen. Det forutsetter at styringsgruppen tar en beslutning om forvaltningsmodell.

  M10

  Vurdering av tekniske endringer i UHN som følge av anbefalt driftsmiljø.

  Leveranse : dokument som anbefaler eventuell utvikling av UHN.

   

  M11

  Vurdering av prosedyrekrav for produksjonssetting av nye versjoner av UHN.

  Leveranse : dokument som beskriver krav til prosedyrer for produksjonsetting av nye versjoner.

  Leveransen kan bety anbefaling om investeringer i f.eks test- og utviklingsmiljø. En aksept av prosedyrer vil være en forutsetning for anbefaling om forvaltningsmodell.

  Ressursavtale

  Ressursavtalen er en (g)estimert vurdering av ressursbehovet. Leveransene i prosjektet er helt avhengig av at ressursene bidrar iht prosjektplanen. Eventuelle avvik ift plan og ressursuttak vil bli kommunisert til styringsgruppen og linjen. Konsekvens av avvik (ift leveranser) vil også bli synliggjort.

  Tabellen under er en antatt vurdering av hvem som må bidra til hvilke leveranser. Dette vil bli revidert og oppdatert under milepæl M1. 

  Ressurs Oppgave Behov

  Thomas Evensen (USIT)

  Ansvarlig for gjennomføring av analysen. Må bidra i milepælene M1 - M11.

  I starten en 100% oppgave. Behovet kan justeres dersom leveranser i prosjektet strekkes i tid.

  Thomas Berg (OD)

  Ansvarlig for drift av UHN ved OD i dag. Må bidra i milepælene: M1 - M11.

  Må estimeres som del av M1.

  Espen Grøndal (USIT)

  UiO sikkerhetssjef. Må bidra i milepælene: M1, M2, M3, M5

  Må estimeres som del av M1.

  Martha Felton (USIT)

  USIT IT-jurist. Må bidra i milepælene: M1, M2

  Må estimeres som del av M1.

  Gard Thommasen (USIT)

  Seksjonssjef ITF. Må bidra i milepælene: M1-M11

  Må estimeres som del av M1.

  professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen (OD)

  Forsker OD, bruker av UHN. Må bistå i milepælene: M1, M3, M4, M6, M8, M9

  Må estimeres som del av M1.

  professor (og dekan) Pål Barkvoll (OD)

  Forsker og dekan OD. Må bistå i milepælene: M1, M3, M4, M6, M8, M9

  Må estimeres som del av M1.

  Utviklere av UHN, nettsted www.uhnsl.com 

  UHN utviklere. Må bistå i milepælene: M1, M2, M3, M5, M6, M7, M10, M11

  Må estimeres som del av M1.

  Stipediater OD

  Brukere av OD. Må bistå i milepælene:

  Må estimeres som del av M1.

  Økonomi

  Økonomi, hva vil det koste å gjennomføre prosjektet frem til en anbefaling. Må estimeres som del av M1.


  Fakta om UHN

  Fakta om UHN er dokumentert etter samtale med Thomas Berg, senioringeniør OD og i vurderinger redegjort i eget dokument i forkant av universitetsdirektørens beslutning om tilbakeføring av rettighetene i UHN til OD.

  UHN er ikke et ferdigutviklet produkt og det er usikkerhet om hvor mye innsats som kreves for å ferdigstille UHN til en produksjonsklar versjon.

  Utvikling av UHN startet i 2007. Hovedformålet med utvikling av UHN var å muliggjøre en kobling mellom OD sitt journalsystem som genererer store mengder pasientdata, og en tjeneste for enkelt å kunne hente ut pasientdata som grunnlag for den kliniske forskningen. OD sin kliniske forskning er underlagt både personopplysningsloven og helseforskningsloven.

  En prototype av UHN er utviklet og installert hos flere partner universiteter. Hovedformålet med UHN partnerskapet er samarbeid og deling av forskningsdata. Flere av UHN aktørene har gitt uttrykk for at det må komme en avgjørelse om den videre utvikling og drift av tjenesten straks. Hvis ikke risikerer man at hele UHN tjenesten vil stoppe opp. 

  Tjenesten UHN er i test (ikke formelt satt i produksjon) ved OD i dag. Thomas Berg er ansvarlig for oppsett og driften av UHN ved OD i dag.

  UHN er programmert i C# med en MS SQL server i bunn (servertjeneste).

  UHN består av en server og fire (tykke) klienter. De fire klienter er :

  • Research Client: forskeren sin arbeidsflate, opprettelse av prosjekter, utvikling av  spørreskjemaer, ser på svar som er kommet inn, eksporterer datafiler til SPSS mm.
  • InReach: arbeidsflate for utfylling av spørreskjemaer "online" (på nett som kommuniserer med UHN serveren).
  • OutReach: arbeidsflate for utfylling av spørreskjemaer "offline" (ikke på nett, svar på krypterte filer lagres på lokal PC og importeres i Reasearch Client i etterkant).
  • AdminClient: arbeidsflate for administrasjon av brukere, server mm (for systemadministratorer).

  Krav for installasjon av Inreach og AdminClient:

  • Windows 7 eller senere
  • .Net framework 3.5 (litt uvisst om 3.5 fortsatt trengs) 
  • .Net framework 4.5

  Klientene krever lite ressurser.

  Krav for installasjon av  ResearchClient :

  • Windows 7 eller senere
  • .Net framework 3.5 (litt uvisst om 3.5 fortsatt trengs) 
  • .Net framework 4.5    
  • 4GB Ram
  • 5GB disk plass

  Klienten kan kreve en del cpu

  Serverinstallasjonen er innstalert på eget VLAN og klienter kan kun kommunisere med serverinstallasjonen via dedikerte porter. Klienter er distribuert ut på egne fileområder og krever ingen lokal installasjon.

  Krav til serverinstallasjon:

  • Windows Server 2008 eller senere
  • SQL Server 2008 r1 eller senere
  • .Net framework 3.5 (litt uvisst om 3.5 fortsatt trengs) 
  • .Net framework 4.5   

  Kommunikasjon mellom klienter og UHN server på dedikerte porter:

  • 49765/TCP: Lokale klientkoblinger fra ResearchClient, Inreach og AdminClient.
  • 49766/TCP: Ekstern.  For tilkobling fra andre UHN institusjoner.

  Det er ingen integrasjon mot Weblogin eller Feide i dag.  Brukerkonti opprettes lokalt og autentiseres lokalt. 

  UHN er fortsatt i pilot ved OD og det er ikke åpnet for generell bruk av tjenesten ved OD eller andre deler av UiO. 

  UHN er primært til forskning. Det er ikke et pasient- eller journalsystem. UHN er utviklet for å muliggjøre forskningssamarbeid og deling av informasjon. Typiske oppgaver i UHN er:

  • administrativ, hierarkisk oversikt over prosjekter med personopplysninger inkludert godkjennelser, økonomi, etikk, tid mm
  • innsamling av data fra pasienter (til forskningsformål)
  • brukt i alle kliniske forskningsprosjekter ved OD

  Utviklingen av tjenesten blir utført av UHN Software Limited  (Paul Beard, Ian Finch og Tuncho Granados) som er basert i UK. Det er ingen utvikling av koden til UHN ved OD. 

  Status på en avtale mellom OD og selskapet som utvikler koden er ukjent.

  Nye versjoner av UHN mottas fra utviklere (hvordan nye versjoner gjøres tilgjengelig er ikke kjent). Thomas Berg installerer nye versjoner direkte i pilot miljøet etter avtale med utviklere og forskere ved OD. 

  UHN inneholder personsensitive (helsedata) i dag. UHN kan importere data (via filimport) fra OD sitt klientsystem Salud. 

  Etter den informasjon som foreligger i dag er det et kun et lite antall (< 10) forskningsprosjekter som har registrert data i UHN ved OD i dag.

  Tjenesten UHN oppleves som ganske stabil i pilot i dag. Men det er verken testet for skalering eller sårbarheter (f.eks innbruddstester).

  Partnere i UHN samarbeidet

  Det er fem partnere i tillegg til OD ved UiO. OD eier, på vegne av partnerskapet, rettighetene til kildekoden. Det er ikke kjent hva som er av formelle avtaler i partnerskapet. De fem partnere i tillegg til OD er:

  Alle institusjoner har egne installasjoner. Gjennom tjenesten UHN er det mulig å dele forskningsdata. Deling av pasientdata forutsetter at avtaler og det juridiske er ivaretatt. 


  E-post fra LO 16 september

  From: Lars Oftedal 

  Sent: 16. september 2015 12:28

  To: Gard O Sundby Thomassen <g.o.s.thomassen@usit.uio.no>; Espen Grøndahl <espen.grondahl@usit.uio.no>; Martha <martha.felton@usit.uio.no>

  Cc: Hans A Eide <h.a.eide@usit.uio.no>; it-dir-stab@usit.uio.no

  Subject: Framtiden til UHN

  Følgende er avklart rundt UHN (University Health Network):

  - Rettigheter tilbakeføres til OD

  - Det skal ikke kommersialiseres via Inven2

  OD benytter UHN i dag, ønsker å benytte det til (omtrent) følgende:

  - Administrativ, hierarkisk oversikt over prosjekter med personopplysninger inkludert godkjennelser, økonomi, etikk, tid mm

  - Innsamling av data

  - Brukt til alle kliniske prosjekter

  Vi har besluttet at det skal settes ned et lite prosjekt for å vurdere driftsform mm Må avklare

  - Skal UHN tilbys som en tjeneste i TSD

  - Skal UHN tilbys som en applikasjon driftet av OD på et lukket nett alla Salud (pasientsystemet)

  - Integrasjon mellom UHN og andre systemer (f.eks Cristin)

  Styringsgruppe:

  - JFP, Pål Barkvoll, LO

  Prosjektgruppe:

  - OD: Thomas Berg (IT, ansvarlig for UHN), Janicke Cecilie Liaaen Jensen (bruker) og Hauk Øyri (bruker)

  - USIT, ikke beslutte, muligheter: Gard, Espen, noen med ansvar Windows drift?

  USIT skal skrive et forslag til mandat for prosjektet.

   

  Publisert 27. okt. 2015 08:49 - Sist endret 25. feb. 2016 09:03