Mandat 'Forprosjekt UiO integrasjonsarkitektur'

Dette dokument er mandatet for USIT's prosjekt 'Forprosjekt UiO integrasjonsarkitektur'. 

Mandat versjon 1.3

Prosjektnavn

Forprosjekt UiO integrasjonsarkitektur

Roller

Oppdragsgiver

Internt USIT prosjekt

Prosjekteier ved USIT

IT-direktøren

I forholdet til prosjekt og prosjektleder opptrer styringsgruppen på vegne av prosjekteier.

Andre aktører

Styringsgruppen består av:

 • Tomm Eriksen
 • Dagfinn Bergsager
 • Stian F Kristensen
 • Even Halvorsen
 • Gard Thomassen
 • Hans Kristian Fjeld
 • Thomas Evensen (leder av styringsgruppen)

Prosjektleder

Hans Kristian Fjeld, gruppeleder UAIT.

Bakgrunn og begrunnelse

USIT har etter søknad til SKAIT blitt tildelt porteføljemidler i 2015 for gjennomføring av prosjekt UiO integrasjonsarkitektur. USIT skal om nødvendig bruke av egen ramme for gjennomføring av prosjektet.

Søknaden om prosjektmidler er basert på rapporten fra arbeidsgruppen hos USIT som i 2013/2014 utredet spørsmålet om og leverte en anbefaling til UiO integrasjonsarkitektur. Forvaltning og utvikling av en UiO integrasjonsarkitektur er avhengig av at den blir sett i sammenheng med andre arkitekturtema og at det er en styrings- og beslutningsstruktur som støtter oppunder forvaltning og utvikling av denne.

IT-direktøren er eier av et prosjekt arkitektur som også vil ha betydning for beslutnings- og styringsstrukturer for forvaltning og utvikling av UiO integrasjonsarkitektur. 

Formål

Forprosjektet skal utrede og forberede et større hovedprosjekt for UiO integrasjonsarkitektur. Forprosjektet skal utarbeide første versjon av overordnende prinsipper for UiO integrasjonsarkitektur. Hovedprosjektet skal ferdigstille prinsippene, og legge til rette for realisering av UiO integrasjonsarkitektur. USIT skal i 2015 levere viktige tjenester (prosjekter) og forprosjektet skal samarbeide med disse prosjektene, med mål om at leveransene fra disse prosjektene er harmonisert med ny integrasjonsarkitektur:

Forprosjektet er et USIT-internt prosjekt. Interessentanalyse i forprosjektet er derfor begrenset til USIT. Andre interessenter ved UiO vil inkluderes i hovedprosjektet.

Resultatmål og leveranser

Den primære oppgaven i forprosjektet er å utarbeide et mandat for hovedprosjektet. I tillegg vil en del standard prosjektleveranser, som risikoanalyse og interessentanalyse, i stor grad være gjenbrukbart i hovedprosjektet. Forprosjektet skal utrede hvilke delleveranser det er hensiktsmessig å levere underveis i hovedprosjektet, og gi anbefaling om hvordan hovedprosjektet bør organiseres i forhold til delleveranser. Prosjekteier er mottaker av alle leveranser i forprosjektet.

Spesifisering av leveranser:

 1. Mandat for hovedprosjekt 'UiO integrasjonsarkitektur'
  • Mandatet skal bygge videre på arbeidet til Arbeidsgruppe for Integrasjonsarkitektur. Innspill fra interessenter skal vurderes i utformingen av mandatet. Styringsgruppen skal involveres tett i utarbeidelsen av mandatet.
 2. Milepælsplan for leveranser i hovedprosjektet
  • Milepælsplanen skal være overordnet, og gi en anbefaling om hvordan hovedprosjektet organiseres i forhold til delleveranser underveis. 
 3. Arkitekturprinsipper
  • En kort tekst som beskriver overordnede arkitekturprinsipper for ny integrasjonsarkitektur. Arkitekturprinsippene skal være harmonisert med Difi's arkitekturprinsipper. 
 4. Visjonsnotat om Cerebrum i ny integrasjonsarkitektur
  • Notatet skal være en 2-3 siders anbefaling om hva som skal være Cerebrums rolle i ny integrasjonsarkitektur. Notatet skal inkludere betraktninger om hvordan man i praksis kan gjennomføre endringene for Cerebrum.
 5. Visjonsnotat om en ESB komponent i ny integrasjonsarkitektur
  • Notatet skal være en 2-3 siders anbefaling om hva som skal være rollen til en ny ESB komponent i ny integrasjonsarkitektur. Notatet skal inkludere betraktninger om hvilke muligheter man har for å anskaffe en ESB komponent (innkjøp vs egenutvikling vs andre alternativer).

Rammer

Tidsramme: april 2015 - juli 2015.

Direkte kostnader:

Timeverk/årsverk: 60-80 dager

Andre rammer:

Hovedmilepæler og ressursestimat

 • ?.4: Prosjektforslag fremlegges for styringsgruppe.
 • 1.5: Arkitekturprinsipper ferdig.
 • 1.6: Visjonsnotat om Cerebrum ferdig.
 • 1.6: Visjonsnotat om ESB ferdig.
 • 1.8: Mandat og milepælsplan for hovedprosjekt ferdig.

Prosjektressurser

 • Einar Jerpeseth
 • Mathias Meisfjordskar
 • Gorm Paulsen
 • Kaj Hejer
 • Joakim Hovlandsvåg

Dokumenter

Medarbeidere ved USIT som var deltakere i arbeidsgruppen for å utrede og anbefale en UiO integrasjonsarkitektur har arbeidet med å dokumentere løsningsforslag for følgende komponenter i integrasjonsarkitekturen. Dokumentene er innspill til prosjektet og skal behandles i prosjektet. Følgende dokumenter er produdusert:

AM (Access Manager)

ESB (Enterprise Service Bus)

SP (Service Portifolio)

WS (Web Services)

 

Publisert 9. apr. 2015 12:41 - Sist endret 8. mai 2015 17:15