Prosjekt UiO integrasjonsarkitektur

Bakgrunn

Prosjektet har sitt opprinnelige utgangspunkt i IT-direktørens oppfølging av pkt 4 i universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet”:

“Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til arkitektur og integrasjonsrammeverk”.

Arbeidsgruppe for Integrasjonsarkitektur ved USIT fungerte i 2013/2014, og utarbeidet en rapport som gir en del anbefalinger rundt integrasjonsarkitektur ved UiO. Forprosjektet, og deretter hovedprosjektet, representerer påfølgende faser i dette arbeidet.

Formål

Prosjektet skal utarbeide og legge til rette for realisering av en felles og helhetlig integrasjonsarkitektur for UiO. 

 

Prosjektets utforming

USIT fikk, etter søknad til SKAIT, tildelt porteføljemidler i 2015 for å starte opp prosjekt UiO integrasjonsarkitektur. USIT skal om nødvendig bruke av egen ramme for gjennomføring av prosjektet. USIT gjennomførte i 2015 et internt forprosjekt. Prosjektet er planlagt videreført i fase 1 (2016) og fase 2 (2017).

 

Prosjektet er delt inn i 3 faser:

Forprosjekt - Sondering, samling av informasjon, organisasjonell underbygging og interessentkartlegging.

Fase 1 - Use-caser, interresentoppfølging, produktanbefalinger for pilotmiljø, modning av organisasjonen.

Fase 2 - Veiledningsdokumenter, forvaltningsstruktur, driftssetting av komponenter og etablering av arkitekturrammeverket. 

 

Resultatmål og leveranser

Leveranser i forprosjekt:

 1. Mandat for hovedprosjekt 'UiO integrasjonsarkitektur'
 2. Milepælsplan for leveranser i hovedprosjektet
 3. Arkitekturprinsipper
 4. Visjonsnotat om Cerebrums rolle i ny integrasjonsarkitektur
 5. Visjonsnotat om en ESB-komponent i ny integrasjonsarkitektur

Leveranser i fase 1:

 1. Interessentoppfølging
 2. Retningslinjer for Web Service ved UiO
 3. API Manager (PoC)
 4. Asynkron Meldingskø (PoC)
 5. Cerebrum WS 1.0 (PoC)
 6. SAPUiO WS 1.0 (PoC)
 7. UiO AD Microservice (PoC)
 8. Vurdere andre aktuelle case for PoC og fase 2
 9. Spesifikasjon av behov for tjenesteportefølje
 10. Cerebrum/FSWS integrasjon (Videreføres i fase 2)
   

 Aktivitetene er beskrevet i sluttrapporten for fase 1.

Leveranser i fase 2:

 1. Interessentoppfølging
 2. API Manager - (driftet og forvaltet i linje)
 3. MQ (Asynkron meldingskø) - (driftet og forvaltet i linje)
 4. Cerebrum/FSWS (Videreført fra Fase 1)
 5. Utarbeide anbefaling for valg av løsning for tjenestebuss (ESB)
 6. Anbefalinger om standardisering av autorisasjon og autentisering for brukere
 7. Prioriteringsråd for integrasjoner (spesifisering og videreutvikling av rollen)
 8. Kontaktpunkt for integrasjoner
 9. Integrasjonsveileder 
 10. TP romdata synlig i Exchange-kalendere (Harmonisering arkitekturen i separat prosjekt)
 11. TP integrasjon med SAPUiO WS for persondata (Use case)

Aktivitene med progresjon og rapportlenker er beskrevet i milepælsplanen.

Av Tarjei Solvang Tjønn, Hans Kristian Fjeld
Publisert 17. apr. 2016 18:04 - Sist endret 5. feb. 2018 14:23