Prosjektforslag for Vidareutvikling av eValg

Dette er prosjektforslaget for første versjon av prosjektet, i 2017, før frys og budsjettavklaringar. Sjå nytt, oppdatert prosjektforslag for siste versjon.

1. Prosjektmandat

Dette er ei meir detaljert utgreiing av prosjektmandat for eValg 3.0.

Prosjektet har grovt sett to målgrupper: Veljarar og valadministratorar. Ved behov for prioritering kjem veljarane foran valadministratorar, då det er største brukargruppa av tenesta.

Effektmål:

 • Løysinga skal bli enklare å ta i bruk av veljarar.
 • Løysinga skal bli enklare å bruke av valadministratorar.
 • Mindre belasting på dei som drifter og forvalter løysinga. Målt i registrert arbeidstid før og etter prosjektet.

Resultatmål og leveranser:

 • Veljarar og valadministratorar skal få eit brukargrensesnitt som er universelt utforma, følger UiO sin profil, og som kan brukast på andre typar enheter.
 • Valadministratorar og lokale valstyrer skal enkelt kunne utføre dei vanlegaste prosessane utan behov for involvering frå driftarar/utviklarar. Dette inkluderer å bestille, sette opp, endre, starte og avslutte eit vanleg val, og administrere manntal.
 • Valadministratorar skal kunne telle opp val utan behov for involvering av administratorar. Opptellinga skal flyttast inn i web-applikasjonen.
 • Løysinga skal ha støtte for sjølvbetening for valadministratorar, ved å kunne delegere forvaltinga av roller for tilgang til val.
 • Løysinga skal ha ein webservice for innlesing av manntal, med tilhøyrande dokumentasjon for å ta i bruk.
 • Prosjektet skal beskrive korleis det er ønskeleg å drifte og forvalte løysinga i etterkant, for å nærme seg DevOps og "Cloud ready".

Rammer:

 • Den gamle løysinga er blitt vurdert som for utdatert, så prosjektet spesifiserer opp ei ny løysing.
 • Løysinga skal vere av fri programvare (FLOSS) for å gjere den så etterprøvbar som det er mogeleg.
 • Prosjektet skal vere pilotprosjekt for å bruke sjekkliste for gjennomføring av utviklingsaktiviteter, som er eit tiltak for realisering av USIT sin strategi, (Eksempel på mal for en applikasjon (nettskjema).
 • Vidareutviklinga skal styrast mot «Cloud ready», i tråd med USIT sin strategi. Kva dette betyr må konkretiserast i dialog med IT-drift.
 • Brukarar involverast gjennom brukarundersøkingar av ny løysing.
 • Utviklingsarbeidet organiseres med smidig metodikk i INT. Prosjektet bestiller utviklingsleveranser ved å beskrive utviklingsbehov som brukerhistorier. Prosjektet skal i sine bestillingar til INT spesifisere kva som og bør utviklast, då det truleg vil vere meir bestillingar enn det er avsatt ressursar for.

2. Prosjektets avhengigheter

 • INT for utviklingsarbeid
 • UX, for interaksjonsdesign, brukarundersøkingar og evaluering
 • Konsulentbistand, for grafisk profil
 • AP, for godkjenning
 • IT-sikkerhet og juristar, for godkjenning
 • IT-drift, ved GAP, for evt. overtaking av produktet for prodsetting

3. Interessenter/målgrupper

Viktige interessenter:

 • Seksjonen INT, ved Hans Kristian Fjeld
 • Sentralt valstyre og Avdeling for personalstøtte, ved Trond Ryd
 • SKAIT
 • Gruppe for brukeropplevelse (UX), ved Tomm Eriksen

Sjå Interessentanalysen for fleire, og strategi for oppfølging.

4. Prosjektorganisering

 • Prosjekteigar: Hans Kristian Fjeld, seksjonsleder INT
 • Prosjektleiar: Joakim Hovlandsvåg
 • Styringsgruppe: Tomm Eriksen, Trond Ryd, Trond Amundsen
 • Referansegruppe: Ingen
 • Prosjektdeltakarar:
  • Prosjektgruppe: Robert Bauck Hamar, Jonas Braathen, Torkild Kjevik, Fredrik Larsen
  • Gruppe for brukargrensesnitt og -oppleving: Martine Eklund, Rikke Julie Foss-Pedersen, Torkild Kjevik, Jonas Braathen
  • Gruppe for teknisk løysing: Robert Bauck Hamar, Jonas Braathen, Fredrik Larsen

5. Overordnet milepælsplan og ressursbehov

Fristar er tentative, og avhenger blant anna av når prosjektet starter.

 1. Når plan for involvering av UX er klar. Frist: 30. november
 2. Når plan for rolle som pilotprosjekt for sjekkliste for gjennomføring av utviklingsaktiviteter er klar. Frist: 9. desember
 3. Når plan for å styre utviklinga mot å kunne køyre i ei sky ("Cloud ready") er klar. Frist: 16. desember.
 4. Når spesifikasjonar for UX og teknisk løysing og bestilling er klare. Frist: 23. desember.
 5. Når INT og AP har godkjend bestillinga av utviklingsarbeid. Frist: 13. januar 2017.
 6. Når første versjon av løysing for veljarar er utvikla og evaluert. Frist: 1. mai 2017.
 7. Når første versjon av løysing for valadministratorar er utvikla og evaluert. Frist: 23. juni 2017.
 8. Når eValg 3.0 er satt i produksjon og overført til linjeorganisasjon. Frist: 1. juli 2017!

Sjå også Milepælsplan og ansvarskart.

Prosjektet er tenkt å arbeide med spesifikasjonar og bestillingar til INT fram til og med desember 2016. Dette krever totalt 368 timar frå INT, og 290 timar frå UX. Utviklinga gjerast deretter av INT i 2017, over fire sprintar.

6. Risikoanalyse

Dei største utfordringane:

 • Valadministratorar tek ikkje i bruk løysinga utan ønske om teknisk bistand. Tiltak: Dialog om kursing i samarbeid med valgsekretariatet.
 • For lite konkrete bestillingar til INT, så det vert misforståingar i kva som skal utviklast. Tiltak: Involvering i prosjektgruppa.
 • Endringane vert ikkje godkjend av dei som evaluerer løysinga. Tiltak: Involvere i styringsgruppa, samt PL har tidleg dialog
 • Manglande interesse frå interessentar.

Tiltaka er stort sett å opprettholde ein god dialog gjennom heile prosjektet med dei fleste partar.

Sjå Risikoanalysa for meir detaljar.

7. Økonomiske rammer

Tildelt frå SKAIT 1'500'000 kroner, for frikjøp og konsulentbistand.

Publisert 28. mai 2018 15:08 - Sist endret 28. mai 2018 15:08