Interessentanalyse for eValg 3.0 - utdatert versjon 1

IA vart utarbeida med brainstorming i fase 2 av prosjektet, i to møter, med prosjektdeltakarar. Nådde ikkje gå gjennom alt, så PL har fullført oversikten på eigen hand i dialog med deltakarane.

Konklusjon

Interessentar som prosjektet må vie ekstra merksemd:

  • INT, ved Hans Kristian Fjeld
  • Sentralt valstyre og AP, ved Trond Ryd
  • SKAIT
  • Gruppe for brukeropplevelse (UX), ved Tomm Eriksen

Strategi:

  • Type D (stor interesse og makt): Tett dialog. Involvere i styringsgruppa og/eller prosjektgruppa.
  • Type C (lita interesse, stor makt): Hold tilfreds. PL har dialog med relevante interessenter, PE med andre.
  • Type B (stor interesse, lita makt): PL informerer fortløpande.
  • Type A (lita interesse og makt): PL følger med på endringar.

< For hjelp og hint til utfylling av skjemaet, se veiledning til interessentanalyse. >

Trinn 1. Hvem stiller krav eller har forventninger til prosjektet 2. Beskriv hva Interessenten bidrar med 3. Vurderer interessentens interesse for prosjektet (Høy/Middels/Lav) 4. Vurderer interessentens innflytelse for prosjektet (Høy/Middels/Lav) 5. Beskriv interessentens forventninger og ”suksesskriterier” 6. Beskriv hvordan interessenten skal håndteres

 

Interessentanalyse
Interessent (I) I's bidrag til prosjektet I's interesse for prosjektet
(Høy/Middels/Lav)
I's innflytelse på prosjektet/resultatet
(Høy/Middels/Lav)
I's forventninger og
suksess-kriterier
Tiltak
SKAIT Pengar H H At vi oppfyller det som står i søknaden. Fortløpande oppdatering? PL/PE har fortløpande status.
IT-drift, v/Otter? Infrastruktur, overvåkning, forankring M M At vi leverer noko som kan driftast. At dei har kjennskap til brukt teknologi.  
Valgstyrer Domenekunnskap H L Bedre applikasjon Sjå på opplæring
Valgsekretariater Domenekunnskap H L Meir innsikt i systemet, at dei får inn funksjonalitet dei ønsker. Sjå på opplæring
Sentralt valgstyre Kunnskap om valreglement, godkjenning H H Oppfylle valreglementet, gevinstrealisering PL har dialog. Involvere for opplæring.
Studentorganisasjonar, inkludert studentparlamentet Eget valreglement M L At vi følger deira valreglementet, god brukaropplevelse  
Fagforeninger   L M Demokratisk prosess  
Kunder av eValgløysinga Innspel om behov H M At dei kan bruke løysinga vidare, opplæring, dekker deira behov  
INT, Hans Kristian Fjeld Utviklingsressursar, krav, føringar H H Bra løysing PE og PL har jamnleg dialog
Uviklarane i INT Utvikling, kompetanse, teknisk diskusjon H H Gode bestillingar, spec som gjer det enkelt å vidareutvikle og forvalte Involvere i prosjektgruppa
Prosjektgruppa   H H Godt og klart mandat  
UX, v/Tomm Interaksjonsdesign, brukartesting, evaluering, kompetanse H H God sluttbukaropplevelse, godt samarbeid, tydelige bestillingar Involvere i styringsgruppa og prosjektgruppa
IT-dir, v/Lars Oftedal Godkjenning av prosjektet M H Følge strategi, sluttprodukt kan skryte av  
Styringsgruppa Godkenning av prosjektet H H Følge mandat  
IT-sikkerhet Godkjenning, kompetanse rundt sikkerhet M H Oppfylle sikkerhetskrav, lett å evaluere sikkerhetsgrad Be om korleis dei vil bli holdt oppdatert
Universitetsstyret Endre valreglementet, om nødvendig L H Ikkje kom i avisa! Kom i avisa!  
AP, ved Trond Ryd Innspel, evaluering H H Følger reglement og mandat Involvere i styringsgruppa
Studenter Tilbakemeldingar i undersøking L L    
Velgarar Tilbakemeldingar i undersøking L M God brukaroppleving.  
Valgadministratorar Tilbakemeldingar i undersøking H M God brukaroppleving og god flyt Sjå på opplæring
AF/SKS - Michael Grude? Manntalsintegrasjon, evt L L    
ADS Manntalsintegrasjon, evt L L    
GAP, Frank Solem Drift, diskusjon M M Løysing oppfyller krav og standard drift  
Uninett Kommentarar, evt marknadsføre L L    
Dataporten Integrasjon L L    
Kandidatar for valg   M L Fleire veljarar  
Universitas   L H    
Valforskarar   M L    
Support, førstelinje Support L M Får opplæring. Enkelt å bruke for veljarar, så folk ikkje treng å spørre  
Driftssenteret Support L M Får opplæring. Enkelt å bruke for veljarar, enkelt å overvåke og feilsøke  
UAV, v/Even Halvorsen Retningslinjer M H    
UH-IaaS, Trond Amundsen Innspel rundt sky M L Vert cloud-ready, kan brukast i skya  

Vi skulle også gjerne hatt ein interessent kalla «USITs salgsteam».

Publisert 19. okt. 2016 19:00 - Sist endret 2. feb. 2019 08:23