Årsrapport 2018 for prosjekt «Videreutvikling av eValg»

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld. Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg.

Status

Prosjektet stod på pause fram til november 2018 grunna andre prioriterte oppgåver hos USIT/INT, som varsla til SKAIT 13.11.2017 og 22.06.2018. Mål for ferdigstilling er 1. juli 2019.

Obs: Nye prioriteringar i 2019 (integrasjon med Timeplanlegging for kalenderdata) gjer at forventa ferdigstillingsdato må utsettast til hausten 2019. Det jobbast med å avklare og konkretisere ny dato for ferdigstilling.

Prosjektmidlene fra SKAIT er planlagt å gå til frikjøp av midlertidig ansatt, som igjen fristiller seniorer til å delta i prosjektet. Det tok lengre tid enn forventet å få ansatt en kvalifisert midlertidig ansatt, men i tredje kvartal ble det endelig gjort en ansettelse.

  • To nøkkelpersonar i prosjektet har slutta. Prosjektet har difor brukt mykje tid på kompetanseoverføring til nye ansatte.
  • Ny løysing er lagt ut på evalg-test01.uio.no, tilgjengeleg for alle.

Økonomi

Det har blitt brukt 745 timar på prosjektet i 2018. Siden prosjektmidlene skal finansiere et midlertidig engasjement, vil timene regnskapsmessig bli rapportert først etter at midlertidig ansatt er på plass.

Forvalting

Prosjektet er i dialog med systemeigar, USIT/INT, og prosesseigar AP/Sentralt Valsekretariat, samt Sentralt Valstyre og IT-support (Houston) om mottak av ny eValg-løysing.

Dette er på mange måtar eit digitaliseringsprosjekt, då ny løysing vil medføre ei endring i valadministrative rutiner. Blant anna er løysinga mykje meir sjølvbetent. Prosjektet er i dialog med AP om konsekvensane for dei som arrangerer val.

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringsplan [DOCX] er uendra sidan prosjektet vart satt i pause. Etter planen skal den justerast når prosjektet nærmer seg ferdig, i 2019.

Risikovurdering

Dei viktigaste elementa frå risikovurderinga [XLSX]:

  • Høg risiko for at utviklinga går over budsjettet. Dette går eventuelt frå USIT sitt eige budsjett, på bekostning av linjeaktiviteter.
  • Nøkkelpersonar i Sentralt Valsekretariat har slutta, som er ein risiko for mottaket av ny løysing. Tiltak: Tettare dialog med valsekretariatet. Konsekvens: Meir tidsbruk på interessentoppfølging.
  • Fare for dårleg respons hos valarrangører. Tiltak: Invitere til workshops, be om innspel til bistand og opplæring. Informasjon undervegs.
    Publisert 7. feb. 2019 10:55 - Sist endret 7. feb. 2019 10:55