Vidare med teknisk løysing

Vi diskuterer vidare på teknisk løysing frå forrige møte. Målet med møtet er å ha klart eit førsteutkast til teknisk løysing for ny valgapplikasjon.

Tilstades

 • fhl
 • jbr
 • hamar
 • jokim (ref)

Sak 1: Status for prosjektet [informasjon]

Joakim kjem med status for prosjektet som heilhet.

Grunna sjukdom har det ikkje skjedd meir med prosjektet, anna enn at estimata er spikra og at tidsplan jobbast med.

Sak 2: Autorisasjon [informasjon]

Fredrik presenterer sine funn og muligheter rundt autorisjon for eValg. Vi vart einige i forrige møte at vi trengde meir info om auth-muligheter for å komme oss vidare. Fredrik vart satt på saka.

Ikkje heilt sikkert at Dataporten kan brukast, for mykje uklart. Bør ha krav frå vår side først, td. rundt timeout-verdi, og tilgjengelighet. Skal vi låse oss til Feide?

ID-porten? Kva med utanlandske?

For uklart. Vi må først avdekke kva krav vi har. Det vert oss, gjer det vidare i prosessen.

Sak 3: Dataflyt [informasjon]

Robert presenterer sin oversikt over dataflyt i dagens løysing. Vi vart einige i forrige møte at vi trengde ein oversikt over dataflyten for å kunne detaljere meir av løysinga og sjå om vi får dekka behova. Robert vart satt på saka.

Robert gjekk gjennom nytt dokument med oversikt over dataflyt. Har laga dataflyt og lagt inn kommentarar om ønske om forbedringar i ny versjon. Joakim sender dokumentet til UX. Er nyttig for dei også.

Diskuterte nøkkelhandtering: Eigen nøkkelservice? Vert trøblete uansett løysing, så vi må ha opplæring av valadministratorar for god nøkkelhandtering.

Manntall: Mulighet for å tagge personar utanfor manntalet, så valgsekretariatet kan gruppere saker, så det vert enklare for valstyret.

Notatar på tavla:

 • Klone valg-innstillinger
 • Deleger tilgang
 • Tittel -> sted/valgstyre/manntall-info
 • Integrasjon manntall
 • Statistikk, pågående valg
 • Nøkler - IdM GPG
 • Nye statusar: kladd -> publisert -> aktivt -> ferdig/avsluttet -> opptelt?

Sak 4: Teknisk løysing [diskusjon]

Vi fortsetter diskusjonen frå forrige møte, der vi konkluderte med at vi bør gå for ei ny løysing, og starta på ei skisse av ny løysing:

Førsteutkast løysingsforslag teknisk løysing

Punkt å fortsette på:

 • Autorisasjon: Korleis bør tilgangsstyringa fungere?
 • Dataflyt: Kva data og funksjonalitet trengs i dei ulike komponentane?
 • Nøkkelhandtering: Kva system bør brukast, og korleis bør det fungere?
 • Manntal: Korleis handtere manntal?

Såg på kva data som trengs:

Valg

 • Innst:
  • Start (kan endres fram til valgstart?)
  • Slutt
  • Pubkey (kan endres fram til valgstart?)
  • Valgtype -> valgtype-innst
 • Info:
  • Tittel (fritekst)
  • Beskrivelse
  • Kontakt (url?, mail?, adresse?)
 • Manntallsreferanse, med ManntallsID og vekting. Ved endring i manntallet etter avslutta valg lager ein heller eit nytt manntal og endrer vektinga, så har ein historikken ved anke.

Kandidat

 • Info:
  • Navn
  • Tittel?
  • Tilknytning
  • Bilde?
 • Innst:
  • KandidatnummerID
  • authref? (referanse til autentisering av kandidat, hvis selvregistering)
  • Kjønn (hvis kvotering)

Stemme

Prioritert liste av "ting å velge". Varierer per valgtype, td liste- og personvalg.

Har ein eigen «BallottBox»-teneste, for å dytte stemmer inn i:

BB:

 • POST /<valg>/vote -> uuid
 • POST /<valg>/count -> uuid
 • DEL /<valg>
 • Redis: "valg:uuid": "crypt"

Stemme-logg: valg, tid, ip, valg_ref, user_ref, vote_ref, auth_ref?

Liste

 • Kandidater (A, B, C)
 • Kalkert fortellling? id til data?

Manntall

 • Tittel
 • ManntallsID (uuid)
 • Deltakere (liste med auth-ref, nøkkel og andre metadata)

Velger

 • ...

Database: Robert kasta ut Datomic som noko som kunne blitt brukt for lagringa, sidan det skal vere stabilt og trygt, og er også cloud ready. Koster litt i lisens.

Har til no gått gjennom det som er felles for valg. Må då gå gjennom det som er spesifikt for dei ulike valgtypane for å sjå kva som må tilpassast.

Treng å koble saman valg som heng saman, til dømes fakultetsvalget for studentar og for vitskapleg tilsette. Det er to ulike valg, men som heng saman, blant anna for å behandle dei som er med i fleire av manntala til samanhengande val. Ser ut til å kunne bruke valggrupper som i dag. ValgGruppeSekvens [], og ValgGrupper []. Alle valg må vere i ei gruppe.

Sak 5: Vidare arbeid [beslutting]

Kva gjer vi vidare herfrå? Kva må gjerast for å få fullført teknisk løysing?

Gjenstår:

 • Få det vi har diskutert ned på papiret! Fredrik ansvar for å skrive.
 • Gå gjennom dei ulike valgtypane. Robert finner fram til passande valgtyper og forklarer om desse til neste møte.
 • Prototyping av td. BallottBox og anna.
 • Nøkkelhandtering, men kanskje ikkje så viktig. Kan heller bestemme seg om løysing i sprintane.
 • Konsekvensutredninga må vi sjå på etter at vi har fått detaljane ned på papiret, når vi ser kva vi mangler.

Joakim ber om tid for neste sprint. Kaller inn til neste møte!

Eventuelt

Publisert 25. nov. 2016 09:35 - Sist endret 2. feb. 2019 08:23