Gjennomgang valprotokoll

Frå møte med sentralt valstyre vart det satt krav til at valprotokollen må forbedrast før eValg 3.0 kan brukast. I dag er dette ein skriftleg output, som ikkje er forståeleg utan mastergrad i val. Bård har forslag til enkle endringar.

Mål for møtet: Finne løysingsforslag som er enkelt nok til å få plass til i prosjektet.

Tilstades

 • eklund
 • jokim
 • baardj
 • hamar

Sak 1: Gjennomgang valprotokoll

Vi har ikkje konkrete krav til kva valprotokollen må inneholde, men poenget er at den må vere informativ nok til at ein kyndig kan lese den og ettersjå at valreglementet vert følgd til punkt og prikke.

Overordna vart vi einige om at dagens valgprotokoll består meir av logglinjer frå opptellinga enn ein presentasjon. Vi må skille dette i to dokument, som begge må takast vare på til ettertida. Tell opp først, generer valprotokoll etterpå.

Protokollen bør starte med ei oppsummering av det viktigaste for folk, for deretter å liste opp detaljar om opptellingsrundane for meir spesielt interesserte. Mykje informasjon kan bli skjult bak HTML-felt, og i utskriftsformat kan det bli lagt i grå boksar eller liknande. Bruk tabellar for opplistingar, og ikkje vis fleire desimalar enn nødvendig.

Protokollen bør referere direkte til punkt i valgreglementet. Vi kan ikkje lenke til offisielle valgreglementet på uio.no, sidan det kan endre seg (spesielt for historiske valg kan det bli forvirrande). Må ha kopi av valgreglementet som var gyldig ved opptellingstidspunkt som vedlegg i protokollen, så vi refererer til riktig paragraf.

Anna som vart tatt opp:

 • Gjer om til norsk.
 • Ikkje stopp opp ved loddtrekning, berre gjer det automatisk. Det må likevel vere mulig å ta reopptelling (td. ved å ta vare på resultat frå forrige loddtrekning) og å kunne ta reopptelling med ny loddtrekning, for å støtte sære situasjonar.
 • Ønskeleg å kunne redusere loddtrekningar ved å sjå fram i tid, og sei frå om at loddtrekning var unødvendig, gav samme resultat uansett. Ikkje no, men opptellinga bør lagast så det kan implementerast seinare.

Tegna forslag til korleis ein valgprotokoll kan sjå ut på tavla:

Valprotokoll

 • Valg-ID: 123
 • Valgnamn: Valg av styre på Juridisk fakultet
 • Kandidatar: Robert Bauck Hamar, Martine Eklund, Bård Jakobsen, Joakim Hovlandsvåg (evt. bruk tabellar, spesielt for listeval)
 • Antal som skal velgast: 4
 • [Antal vara som skal velgast: 4] (hvis relevant)
 • Opptellingstidspunkt: 9. august 2017 kl 10:55:43 CET+1
 • Utførd av: Joakim Hovlandsvåg (jokim@uio.no)
 • Antal stemmer: 950
 • Antal blanke stemmer: 35

Valgrupper:

Gruppe Stemmer Blanke Vekt
Vitenskapelig 290 10  
Teknisk/administrativt 353 16  
Studentar 120 9  
Valgresultat
(Ved preferansevalg:)
 • Robert Bauck Hamar
 • Martine Eklund

Vara:

 1. Bård Jakobsen
 2. Joakim Hovlandsvåg
(Ved fleirtalsvalg:)
Namn Studentar Vitenskapeleg Teknisk/administrativt Sum
Stølen & co 423 | 45% | 8% 204 | ... | ... ... | ... | ... 52%
Han andre & co 505 | 55% | 12% ... | ... | ... ... | ... | ... 52%
Blanke 1%


Hovudvaloppgjer

Valtal: 4.78 (grå boks ved utskrift)

Kvoteklasser: (hvis relevant)

 • Kvinner: maks 1, min 2
 • Menn: maks 2, min 1
Runde 1
Namn Studentar Vitenskapeleg Teknisk/administrativt Sum stemmetal
Person D
Person A
...
Person Y 0 0 0 0
Person X 0 0 0 0
(Evt) Resultat:
Namn OVerskot
Person D 32.25
Person A 15.43
Sum 47.68
(Evt) Eksludert grunna stemmetal 0 (valreglement §15.3 [lenke]):
 • Person X
 • Person Y
Runde 2

... så langt vi kom i møtet

Valoppgjer for vara 1

Valtal: 3.23 (grå boks ved utskrift)

Runde 1
...
Valoppgjer for vara 2
...

Oppfølging

Vi tek med det vi kom fram til i neste sprint. Tek ein time med Bård og Martine etter at utkastet er implementert.

Eventuelt

 • Ønskeleg at ny løysing kan konvertere stemmesedlar til gamalt format, så vi kan verifisere at opptellinga er riktig.
Publisert 9. aug. 2017 10:19 - Sist endret 9. aug. 2017 14:06