Krav til valprotokoll

Ønsker diskutere krav og ønsker til valprotokoll, med formål om å utvikle løysing som dekker behova.

Tilstades

 • Bård Henry Moum Jakobsen
 • Sivert Hatteberg
 • Simeon Simeonov
 • Håkon Møller
 • Marius Hagalid
 • Joakim Hovlandsvåg (ref)

Referat

Utviklarane stilde spørsmål, Bård svarde.

 • Valprotokoll skal eigentleg signerast av valstyret, for å knytte riktig protokoll til riktig styre. Den skal difor vanlegvis skrivast ut, og skannast att før den leverast til ePhorte. Eigentleg. PDF er likevel bra.
 • Ei heilelektronisk løysing krever bl.a. at vi veit kven som er i valstyret
 • Signert PDF er nice-to-have
 • Må ta vare på noko for tidlegare gjennomføringar, spesielt at nokon gjorde det, men treng truleg ikkje ta vare på sjølve protokollen
 • Valprotokollen må få fram kva som skjedde med stemmesedlane
 • Treng å ta vare på krypterte stemmesedlar fram til etter klagefristen. Straks nokon klager må krypterte stemmesedlar må dei behaldast fram til ny klagefrist er passert, og ingen har klagd på denne igjen. Ny klage fører til ny runde. Kan i teorien ta over året i klagerundar før valet er ferdig, men vanlegvis ikkje. Gjer det vanskeleg å vite når vi kan slette gamle personopplysingar.
 • "Valprotokoll" består av "Del 1" og opptellingsprotokollen. "Valgstatus" tilsvarer "del 1" i eValg2, altså info om valet.
 • Døme på "Valgstatus" vart tegna på tavla:
  Tegning på tavle av "Valgstatus", slik det er tenkt vist i eValg3. Status på valget, med lenker til valgprotokoll.
 • Audit-loggen bør vere ein separat del frå opptellingsprotokollen, som valstyret kan sjå på og laste ned for arkivering.
 • Må kunne laste ned anonymiserte stemmeseldar. Formatet bør vere enkelt, til dømes ei linje per stemmeseddel, med opplysingane: "kategori/manntal,pri1,pri2,pri3,…"
 • Opptelllingsprotokollen:
  • Valgrupper treng ekstra kolonne, med storleiken på manntalet, og prosentvis deltaking

Konkluderte med at utviklarane har godt nok innsyn i behovet no til å utvikle ei første løysing. Justeringar er greit.

Publisert 10. mai 2019 08:43 - Sist endret 10. mai 2019 08:43