Masterplan for universitetets IT

Årsplan for Universitetet i Oslo for 2018-20:

“God infrastruktur for IT er vesentlig i arbeidet med å nå målene i Strategi 2020. UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger.”

Universitetsstyret satser på IT!

Universitetsstyret behandlet Masterplan for universitetets IT på møtet 18.-19. juni 2019  og besluttet følgende:

«Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for universitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:

 1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT- virksomhet, bestående av:
  • Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
  • Strategiske koordineringsgrupper for:
   • IT i forskning
   • IT i utdanning
   • Administrativ IT

  De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksisterende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandatene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordineringsgruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.

 2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.
 3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverksettes med virkning fra budsjettåret 2021»

I rapporten Masterplan for universitetets IT analyseres trender og utviklingstrekk i fagenes og fagområdenes bruk av IT i forsknings- og utdanningsvirksomheten både på universitetet og ved institusjoner universitetet ofte sammenligner seg med. Med utgangspunkt i funnene konkluderer rapporten med at det er behov for omfattende tiltak på IT-området dersom universitetet skal opprettholde og styrke sin posisjon som et fremragende forskningsuniversitet. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger til tiltak med dette formålet.

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av masterplanen og planer for konkrete tiltak vil komme i høst. Universitetsstyret påpeker i vedtaket at for å lykkes med satsingen i årene som kommer, så må det gjennomføres endringer i prosessene for prioritering, porteføljestyring og finansiering av IT-virksomheten og et organisasjonsutviklingsprosjekt for å sikre at universitetet skal ha en IT-organisasjonen med riktig kompetanse og bemanning.

Utarbeidig av Masterplan for universitetets IT er ett av seks virksomhetsovergripende tiltak i universitetets årsplan for 2019-21. Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av professor Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og ble overlevert universitetsdirektøren 1 april 2019. Rapporten med vedlegg, saksdokumentet til styremøtet og annet materiale er lenket opp på nettsiden Anbefalinger fra arbeidsgruppa.

Om arbeidet med masterplanen

Informasjon om arbeidet med masterplanen, – forankringen i universitetsstyrets årsplanvedtak, sammensetning av arbeidsgruppa, tidsplan med mer.

Bakgrunn

Om oppfølgingen av styrets IHR-vedtak på IT-området og arbeidet med IT-investeringsbehov, arbeidet med et utkast til en masterplan for universitetets IT våren 2017, samt oversikt over samarbeid og fellestjenester med mer i UH-sektoren.

Dokumenter

Dokumenter til arbeidet med Masterplan for universitetets IT.

Søk i nettstedet

Kontakt

Arbeidsgruppa:
it-masterplan@uio.no

Sekretariatet:
it-masterplan-core@uio.no