Prinsipper for integrasjonsarkitektur

Prinsippene har til hensikt at forskjellige deler av organisasjonen kan gjøre endringer uavhengig av hverandre og samtidig dra UiO i samme retning. Organisasjonen vil raskere og smidigere kunne få på plass nye tjenester. Løsninger vil kunne samhandle uavhengig av leverandør og lokasjon. Prinsippene vil bidra til at UiO henger med i utviklingen og kan tilby tidsriktige løsninger av høy kvalitet.

De domenespesifikke prinsippene for integrasjonsarkitektur skal presisere og komplementere retningslinjer fra høyere nivå, som DIFIs arkitektur prinsipper, UH-sektorens arkitekturprinsipper, og UiOs sikkerhetshåndbok.

DIFI-prinsippene

De felles arkitekturprinsippene for offentlig sektor ble lagt frem som en del av St. meld nr. 19 (2008-2009) - Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Her besluttet regjeringen syv overordnede prinsipper som skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor:

  • Tjenesteorientering
  • Interoperabilitet
  • Tilgjengelighet
  • Sikkerhet
  • Åpenhet
  • Fleksibilitet
  • Skalerbarhet

Beskrivelse av prinsippene og hvordan de skal forstås (PDF)

Brukerorientert: Arkitekturen skal endres i takt med brukerbehov

Arkitekturen er formgivende for tjeneste- og systemlandskapet, som igjen skal gjenspeile hva brukerne trenger. Stadige endringer er normaltilstanden. Derfor må arkitekturen være fleksibel, slik at den kontinuerlig kan tilpasses brukermassens skiftende behov. Brukerinteressene ivaretas og prioriteres av et prioriteringsråd.

Tjenesteorientert: Integrasjoner skal benytte løse koblinger

Integrasjonsgrensesnitt skal utformes gjennom løse koblinger slik at tjenester og bakenforliggende systemer kan byttes med mindre risiko og kostnader.

Tilgjengelig: Autoritative data skal tilbys gjennom åpne grensesnitt

Eier har ansvar for at data som flere har behov for tilgjengeliggjøres for virksomheten. 'Åpne grensesnitt' betyr her at det skal velges en bransjestandard og leverandøruavhengig teknologi. For tiden er Web Services det teknologisk foretrukne valget av grensesnitt. Eier er også ansvarlig for at delte data er komplette og riktig formatert, og at oppetid og responstid er tilpasset behovet.

Oversiktlig: Tjenester skal registreres og dokumenteres

UiOs tjenesteportefølje (Service Portfolio) skal ha oppdaterte og fullstendige opplysninger om UiOs tjenester. Dette gir god oversikt over eksisterende tjenester, noe som forenkler prosessen med å integrere nye og endre eksisterende tjenester, samt forhindrer at vi anskaffer flere tjenester som produserer til forveksling like autoritative data, uten at det er tydelig hva som er lagret hvor.

Etterrettelig: Tilganger skal registreres

Access Manager er programvare for å standardisere hvordan tilgangsforvaltere oppretter, fornyer og avvikler tilgang til data. Motivasjonen for en sentral tjeneste for avtaler mellom systemer er å gi økt brukervennlighet og etterrettelighet, samt effektivisere tilgangsprosessen.

Fleksibel: Kost-/nyttevurderinger kan legitimere avvik

Arkitekturen har som mål å kutte kostnader, få ned leveringstid, bedre endringsevne, og øke nytteverdi og brukerkvalitet. Det finnes derfor tilfeller der formkrav bør bortfalle.

Effektiv: Tjenestebuss skal forhindre dobbeltarbeid

I noen sammenhenger er det effektivt å ha et knutepunkt (tjenestebuss) for flere bakenforliggende tjenester. Endringer kan reduseres til å gjøres i, eller i forholdet til, tjenestebuss.

Veiledet: Ett enkelt kontaktpunkt for alle henvendelser om integrasjon

Integrasjon er et komplisert emne som involverer store deler av organisasjonen og derfor er tjenesten Kontaktpunkt etablert for å gjøre arkitekturarbeidet brukervennlig.

Kontakt

Trenger du hjelp eller mer informasjon om integrasjoner på UiO?

Har du innspill eller spørsmål?

Ta kontakt på e-post integrere@uio.no.

Ordlister

Fagtermer og akronymer 

Arkitekturens bestanddeler

Hjelp

SPOC

CAB

AM

Web Service

FAQ