Forprosjekt UiO integrasjonsarkitektur

Bakgrunn

Forprosjektet har sitt opprinnelige utgangspunkt i IT-dirs oppfølging av pkt 4 i universitetsstyrets vedtak om “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet”:

“Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til arkitektur og integrasjonsrammeverk”.

Arbeidsgruppe for Integrasjonsarkitektur ved USIT fungerte i 2013/2014, og utarbeidet en rapport som gir en del anbefalinger rundt integrasjonsarkitektur ved UiO. Forprosjektet, og deretter et hovedprosjekt, representerer påfølgende faser i dette arbeidet. USIT har etter søknad til SKAIT blitt tildelt porteføljemidler i 2015 for å starte opp prosjekt UiO integrasjonsarkitektur. USIT skal om nødvendig bruke av egen ramme for gjennomføring av prosjektet. USIT har vurdert at det er nødvendig å gjøre en del forberedelser ved USIT først, og har derfor valgt å dele prosjektet i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Forprosjektet er USIT-internt, mens hovedprosjektet vil omfatte hele UiO.

Formål

Forprosjektet skal utrede og forberede et større hovedprosjekt for UiO integrasjonsarkitektur. Forprosjektet skal utarbeide første versjon av overordnende prinsipper for UiO integrasjonsarkitektur. Hovedprosjektet skal ferdigstille prinsippene, og legge til rette for realisering av UiO integrasjonsarkitektur. USIT skal i 2015 levere viktige tjenester (prosjekter) og hovedprosjektet skal sørge for at disse prosjektene vil bli integrert iht integrasjonsarkitekturen. 

Resultatmål og leveranse

Den primære oppgaven i forprosjektet er å utarbeide et mandat for hovedprosjektet. Sekundært skal forprosjektet levere et sett med overordnede arkitekturprinsipper for integrasjonsarkitektur, samt visjonsnotater om Cerebrum og en ny ESB-komponent i den nye integrasjonsarkitekturen. I tillegg vil en del standard prosjektleveranser, som risikoanalyse og interessentanalyse, i stor grad være gjenbrukbart i hovedprosjektet.Forprosjektet skal utrede hvilke delleveranser det er hensiktsmessig å levere underveis i hovedprosjektet, og gi anbefaling om hvordan hovedprosjektet bør organiseres i forhold til delleveranser.

Konkrete leveranser:

  1. Mandat for hovedprosjekt 'UiO integrasjonsarkitektur'
  2. Milepælsplan for leveranser i hovedprosjektet
  3. Arkitekturprinsipper
  4. Visjonsnotat om Cerebrums rolle i ny integrasjonsarkitektur
  5. Visjonsnotat om en ESB-komponent i ny integrasjonsarkitektur
Publisert 4. feb. 2015 09:12 - Sist endret 7. jan. 2019 18:25