Mandat for tjenestegruppe for samhandling i IT-organisasjonen

Mandat versjon: 1.0
Dato: 13.01.2011
Godkjent av USITs ledermøte: 18.01.2011
Tjenestegruppeeier: Anders Vinger
Tjenestegruppeleder: Ove Einar Brusegard

Bakgrunn

Det er ønskelig med bred representasjon fra IT-organisasjonen ved UiO i arbeidet med å styrke samhandling og opplæring. Etablering av en tjenestegruppe som forankres på USIT, men ledes av representant for lokal-IT, skal bidra til å ivareta denne oppgaven.

Tjenestegruppen skal være et organ som legger tilrette for informasjonsflyt og samarbeide på tvers i hele IT-organisasjonen ved UiO.

Deltagere

 • Ove Einar Brusegard (Leder)

Rekruttering

Tjenestegruppen trenger gode kommunikatorer som har ønske og evne til å jobbe konstruktivt med å styrke samhandling i IT-organisasjonen. Andel deltakelse på medlemmene kan variere fra 5-20 % av en full stilling. Tjenestegruppeleder er frikjøp i 30% stilling av USIT. Tjenestegruppen vil bestå av 4-6 medlemmer inkludert leder. I henhold til intern personalhåndbok pkt. 5.1.2 skal UiO "... tilrettelegge for frivillig intern mobilitet, rotasjons- og hospiteringsordninger blant personalet."

Tjenestegruppen vil ta direkte kontakt med enkeltindivider i IT-organisasjonen for å sikre bred representasjon fra hele organisasjonen. Tjenestegruppen vil også gå ut med en undersøkelse i IT-organisasjonen for å supplere kandidatlisten til medlemmer av gruppen, samt for å gi IT-ansatte mulighet til å melde sin interesse. 

Gruppens ansvar og oppgaver

 • Arrangering av fellesmøter i IT-organisasjonen
 • Tilrettelegge for kompetansehevning i IT-organisasjonen
 • Medlem av programkomite for IT-konferansen
 • Medlem av IT-ledernettverket ved UiO
 • Eierskap for elektroniske samhandlingsfora, f.eks epostlisten lk-alle´@´usit.uio.no og nettstedet uio.no/for-ansatte/organisasjon/it-org/
 • Kvalitetssikring og tilrettelegging for informasjon om nye og endring i eksisterende IT-tjenester
 • Deltaker i prosessen med UiO-IT
 • Samarbeid med og bidrag til andre tjenestegrupper
 • Høringsinstans for aktuelle temaer for IT-organisasjonen
 • Koordinering

Myndighet

Tjenestegruppen har myndighet til å gi selvstendige uttalelser som høringsinstans for aktuelle temaer for IT-organisasjonen. Uttalelser følger rapporteringsveien.

Rapportering

Tjenestegruppen forankres under gruppeleder i SAS/LIPK, Anders Vinger som rapporterer videre til IT-direktør.

Målsetning

Hva skal være oppnådd i løpet av 2011?

 • Skal ha arrangert heldagsseminar ved UiO høsten 2011
 • Skal ha besøkt alle større enheter i IT-organisasjonen ved UiO
 • Skal ha utviklet fellesmøtene slik at det har blitt tilrettelagt for toveis kommunikasjon, faglig oppdatering og god informasjon
 • Skal utviklet nettsider slik at disse blir et verktøy for IT-organisasjonen
 • Skal ha bidratt i piloter/prosjekter
 • Skal ha bidratt i arrangeringen av IT-konferansen
 • Skal ha utgitt månedlig nyhetsbrev til lk-alle
 • Skal ha tilrettelagt for kompetansehevning blant IT-ansatte
 • Skal ha bidratt i prosessen med UiO-IT
 • Skal være etablert som et knutepunkt/bindeledd i IT-organisasjonen

Evaluering

For sjekk av måloppnåelse gjennomføres en spørreundersøkelse i IT-organisasjon november/desember 2011.

Publisert 13. okt. 2010 10:45 - Sist endret 31. okt. 2013 09:58