Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Alle fakultet, sentraladministrasjonen og museene skal etablere et lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) på øverste nivå. Fakultetene etc. står fritt til å etablere de arbeidsmiljøutvalg de ønsker på nivåene under. Dvs. USIT står fritt til å videreføre det LAMU vi har hatt til nå.

De lokale arbeidsmiljøutvalgene skal virke for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

AMUs vedtak om endring i LAMU-strukturen

De lokale arbeidsmiljøutvalgene ved UiO skal ha minimum 4 møter pr. år.(dvs. pålegg for fak. lamu) Det skal utarbeides referat og årsrapport. Av referatene skal det fremgå hvem som har vært tilstede, hvem som har meldt forfall, hvilke saker som er behandlet og eventuelle vedtak. Ledervervet skal alternere mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med en funksjonstid på 1 år.
Referat og årsrapporter, skal som et minimum, sendes utvalgsmedlemmene, hovedverneombudet, områdeleder og sentralt arbeidsmiljøutvalg ved Seksjon for HMS.

Aktuelle saker for LAMU kan være.

 • Uttale seg om årsplaner og/eller handlingsplaner for HMS-arbeidet innen verneområdet
 • Påse at disse planene følges opp
 • Velge seg et fokusområde som følges opp spesielt
 • Skademeldinger, ulykkesmeldinger (også nesten-ulykker) og andre avviksmeldinger
 • Sykefraværsstatistikk
 • Påse at det gjøres risikovurderinger
 • Påse at det gjennomføres kartlegginger av arbeidsmiljøet
 • Diskutere og komme med råd ved omstillinger
 • Vurdere behov for rutiner for mottak av nytilsatte
 • Kartlegge behov for opplæring av ledere, verneombud, medlemmene i lokalt arbeidsmiljøutvalg, andre ansatte, studenter
 • Lokale byggesaker (§18-9)
 • Læringsmiljøsaker

LAMU er forankret i Lov og forskrift og HMS-Forskrift

Verneombud ved USIT: Sverre Didriksen, henvendelser: 90597500 eller sverre.didriksen@usit.uio.no

Vara verneombud er Helle Solvang, helle.solvang@usit.uio.no

 

Publisert 19. juni 2012 13:56 - Sist endret 15. sep. 2022 13:53