Skade

Når det oppstår skader på person eller materiell er det meldeplikt på skjema. Nærmeste leder ved hendelsesstedet skal sørge for at skademeldingsskjemaet fylles ut og distribueres. Meldeplikt gjelder også ved:

  • hendelser som fører til fravær.
  • uønskede hendelser/farlige forhold som kunne ha ført til personskade og/eller skade på materiell og miljø (nestenulykker).

Ved personskader skal linjeleder sørge for at hendelsen meldes som HMS-avvik.

Publisert 14. jan. 2009 08:29 - Sist endret 4. juli 2016 11:49