Mål for USITs HMS-arbeid

 • Mål for sikkerhet

  • å sikre mennesker og materielle verdier mot brann
  • at brannfarlige og eksplosive varer blir oppbevart, behandlet og transportert på en slik måte at det ikke skal forekomme brann eller skade på personer
  • å prioritere forebyggende tiltak slik at bygninger og den enkelte medarbeiders arbeidsplass ikke representerer noen fare for sikkerheten
 • Mål for helse

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger med en standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling
  • å skape en virksomhetskultur som gjør at de ansatte trives
  • å legge til rette for at de ansatte gis mulighet til faglig og personlig utvikling
 • Mål for miljø

  • å verne det ytre og indre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning samt å fremme en bedre behandling av avfall
  • å legge til rette for et trygt og stimulerende psyko-sosialt miljø
Publisert 19. juni 2012 14:03