Evakuering

Prosedyre for evakuering

Møteplass ved evakuering er plassen mellom KNH og Forskningsparken.

 • Forlat bygningen raskest mulig ved følge å nærmeste oppmerkede rømningsvei / nødutgang fra det stedet du oppholder deg. Lukk dører og vinduer hvis det er tid.
 • Trekk vekk fra bygningen når du er ute slik at du ikke hindrer adkomst for utrykningskjøretøy som brann, politi og ambulanse.
 • Følg anvisninger fra etasjekontakt, disse skal bære orange vester når evakueringsvarsel er gitt.
 • Meld fra om feil eller mangler ved rømningsveisystemet til etasjekontakt, enten via e-post eller ved bruk av meldingsskjema.
 • Følg "UiOs branninstruks", Varsle, Redde, Slukke, Begrense. Som brukere av UiO bygningsmasse er både ansatte, studenter og andre brukere underlagt "Generell branninstruks".
 • Lær deg også å kjenne en alternativ rømningsvei fra ditt kontor, slik at du kan benytte denne dersom nærmeste rømningsvei og nødutgang skulle være blokkert. Nødutganger åpnes automatisk når brannalarmen går, om de ikke åpnes meld fra til etasjekontakt som melder videre til brannvernleder med vest som skal oppholde seg ved brannsentral i 2.etg. ved vareinngangen.
 • Når brannalarmen skal evenutelle låste nødutganger låses opp automatisk. Om du må evakuere uten at alarmen har gått (annen evakuering enn brann), eller du av annen grunn finner at utgangsdøren i rømningsveien ikke er åpnet automatisk, bryter du av plastkoppen over låsevrideren på døren og låser opp slik at du kan komme deg ut. Du skal aldri regne med at det er falsk alarm, og av den grunn spare plastkoppen. Meld fra til etasjeansvarlige om plastkoppen er blitt brutt.

Hindre røykspredning

De aller fleste som dør i branner, omkommer av gass / CO-forgiftning, ikke av flammene. Brannrøyken består av giftige gasser, hovedsakelig kullos (CO). Denne gassen er luktfri, fargeløs og svært giftig.

 • Ved brann er det viktig å bremse røykspredningen i bygningen så godt som overhodet mulig. Det enkleste virkemidlet for å hindre røykspredning er å holde alle dører og vinduer lukket.
 • Begrens spredning av giftig gass - Alle korridordører skal derfor til en hver tid holdes lukket  og være utstyrt med dørpumpe som sørger for lukking.
   

Merk: Åpne dører er kun lovlige hvis de holdes åpne av dørholdemagneter som er koblet til alarmanlegget og kobles fra når alarmen utløses. Dørene da vil automatisk lukke. Dørholdermagneter kan ettermonteres ved behov. Det er ikke lov å holde dører permanent åpne hvis det ikke er montert dørholdemagnet. Dette inkluderer selvsagt også dører som har ca. 30 cm. brede skåtefelt og ikke minst skåtefeltene.

Noen av dørene i Kristen Nygaards hus er utstyrt med elektriske døråpnere til hjelp for funksjonshemmede. Slike dører lukkes automatisk etter noen sekunder.

Auditoriene, evakuering

Det er foreleser eller annen ansvarlig bruker som har ansvar for evakuering av auditoriet ved brannalarm. Andre områder blir ivaretatt av etasjekontakt.

Etasjekontaktenes oppgaver ved brannalarm

I følge branninstruks for enhetsledere ved UiO er disse ansvarlig for å utnevne etasjekontakter for brannvern. Det er enhetens ansvar å sørge for at funksjonen dekkes både mht. personer, stedfortredere, kunnskap og opplæring.

Etasjekontakter vil ved brannalarm bære en oransje vest med påtrykt "Brannvern" som viser at han/hun har spesielle oppgave ved brannalarm. Ved brannalarm skal etasjekontaktene gjøre følgende:

 • Ta på brannvernvest, oppfordre ansatte i sitt område om å forlate bygningen, registrere eventuelle gjenværende.
 • Forlate bygningen og sørge for at folk ikke blir stående rett utenfor inngangsdørene
 • Melde fra til ansvarshavende ved brannsentralen om personer som ikke har forlatt bygningen og hvor disse befinner seg. Brannvernleder med vest skal oppholde seg ved brannsentral i 2.etg. ved vareinngangen.
 • Les mer om etasjekontakenes oppgaver.

Enkelte etasjer er delt opp i flere ansvarsområder med tilhørende etasjekontakt. Slike områder eller soner er av en slik størrelse at den ansvarlige kan dekke sitt område innen rimelig kort tid. Det vil derfor ofte forekomme flere etasjekontakter i samme etasje. Det skal ikke være flere enn 25 til 30 kontorer per etasjekontakt.

Publisert 9. feb. 2012 16:12 - Sist endret 13. nov. 2018 12:08