Oppgaver og ansvarsfordeling, etasjekontakt og HMS-koordinator på USIT

Hver etasje på USIT har én eller flere etasjekontakter for brannvern. Etasjekontaktens hovedoppgaver utføres ved evakuering, men etasjekontakten skal også være spesielt oppmerksom på at rømningsveier holdes fri og at slukke-/varsleutstyr ikke tildekkes eller fjernes. Etasjekontakten rapporterer til HMS-koordinator på USIT.

Alle etasjekontakter skal ha gjennomgått kurs.

Etasjekontakts hovedoppgaver:

Ved brannalarm

 • Ta på brannvernvest og oppfordre andre i sin etasje/sone til å forlate bygningen i overensstemmelse med USITs evakueringsinstruks.
 • Forlat bygningen, og sørg for at folk ikke blir stående rett utenfor inngangsdører, men går til møteplassen. Møteplassen er plassen mellom Ole Johan Dahls hus og Forskningsparken. 
 • Meld fra til ansvarshavende ved brannsentralen (2.etg. ved vareinngangen) om eventuelle personer som ikke har forlatt bygningen og hvor disse befinner seg.
 • Bidra med eventuell informasjon til brannvesen eller andre fra utrykningsetatene.

Utenom brannalarm

HMS-koordinator tar seg av brannvernrunde for alle områder unntatt maskinrommet i kvadrant 2.1. Etasjekontakt for kvadrant 2.1 har ansvar for maskinrommet. Det har elektronisk overvåking på brannvernsystemer.

Se også UiOs funksjonsbeskrivelse for etasjekontakter. Legg merke til at Kontroller og rapportering på USIT utføres av HMS-koordinator.

Ansvar for utpekelse av ansvarlige

 • Avdelingsdirektør på USIT utpeker både etasjeansvarlig og dennes stedfortreder.
 • Avdelingsdirektør på USIT kan endre og delegerer oppgaver hvis nødvendig.
 • Se oversikt over etasjekontaktene på USIT

HMS-koordinators rutineoppgaver innenfor brannvern:

Minst 1 gang pr. måned utfører HMS-koordinator følgende kontroll:

 • Kontroll av rømningsveier (trapperom, korridorer og rømningstrasèer). Eventuelle hindringer skal fjernes. Er hindringer fastmontert skal det varsles til ansvarlge snarest, slik at hindringen uten opphold fjernes.
 • Kontroll av at de grønne markeringslysene lyser.
 • Kontroll av at branndører med selvlukkere ikke er blokkert og lukker helt.
 • Kontroll av at slukkeutstyret er på plass og at det ikke er blokkert eller tildekket.
 • Kontroll av at etasjekontakter har brannvernvest som skal brukes ved brannalarm og at den er lett tilgjengelig.

I tillegg skal HMS-koordinator:

 • Følge opp at nyansatte får brannopplæring og at det er dokumentert
 • sørge for oppfriskning av brannopplæring for alle 1 ggr pr år
 • sørge for brannøvelse 1ggr pr år
 • Sjekke innom etasjekontakter 1 ggr pr 6 mnd
 • Sørge for at det er nok etasjekontakter og at de har opplæring
Publisert 13. aug. 2018 10:59 - Sist endret 25. feb. 2020 11:16